عبدالرضا هاشم زایی در اظهار کرد وگو با ایسنا با اشاره به بیانات موخر مقام معظم رهبری در مورد قانون منع به کارگیری بازنشستگان، بیان کرد: پیش از تصویب قانون منع به کارگیری بازنشستگان در مجلس شورای اسلامی قبل ما یک قانون در مورد قانون منع به کارگیری بازنشستگان تصویب کرده بودیم. قانونی که در […]

عبدالرضا هاشم زایی در اظهار کرد وگو با ایسنا با اشاره به بیانات موخر مقام معظم رهبری در مورد قانون منع به کارگیری بازنشستگان، بیان کرد: پیش از تصویب قانون منع به کارگیری بازنشستگان در مجلس شورای اسلامی قبل ما یک قانون در مورد قانون منع به کارگیری بازنشستگان تصویب کرده بودیم.

قانونی که در گذشته برای منع به کارگیری بازنشستگان تصویب شده بود، با تصویب قانون جدید کنسل گردید و در عمل این اختیار از دولت سلب گردید. منتهی ما باید کادرسازی انجام دهیم و با اعتماد و تعلیم و جابه جایی تجارب مسئولان بازنشسته به جوانان از حلقه مسئولان گذشته گذر کنیم.

وی تصریح نمود: امروز یک مدیر از مجلس شورای اسلامی به دولت و به وزارتخانه ها می رود و این یک حلقه بسته است  که باید با حضور جوانان و ایجاد  کادر مجرب به تدریج از این حلقه گذر کنیم. 

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور اظهار کرد : در کشور ما هم اگر معاونان، وزرا و مسئولان یک وزارتخانه از ابتدا درست انتخاب شده باشند و انتخاب آنان در پی ارتباطات خانوادگی و شخصی نبوده باشد، مطمئنا وقتی که یک وزیر می رود، میتوان از بین آن اشخاص فردی شایسته را پذیرفت.

وی در انتهاء اظهار کرد : متاسفانه در کشور ما وقتی که یک وزیر می رود، وزیر بعدی افرادی را برای وزارتخانه ها انتخاب می نمود که هیچ سنخیت و تخصصی با آن بخش ندارند.

انتهای پیام