حسن نوروزی در اظهار کرد وگو با ایسنا، با اشاره به ضرورت تأکید به بحث رسانه ای و انعکاس خبری در نوع برپایی دادگاه های موخر اظهار کرد: هم رسیدگی قوه قضاییه با اهمیت هست و هم انعکاس خبری و هم علنی برگزاری این دادگاه ها. قانون بنیادی و قانون آیین دادرسی کیفری بر علنی […]

حسن نوروزی در اظهار کرد وگو با ایسنا، با اشاره به ضرورت تأکید به بحث رسانه ای و انعکاس خبری در نوع برپایی دادگاه های موخر اظهار کرد: هم رسیدگی قوه قضاییه با اهمیت هست و هم انعکاس خبری و هم علنی برگزاری این دادگاه ها. قانون بنیادی و قانون آیین دادرسی کیفری بر علنی برگزاری این دادگاه ها تاکید داشته هست.

وی اضافه کرد: البته قانون آیین دادرسی کیفری در بعضی مورد ها استثناهایی را قائل هست. به هرحال روح قانون بنیادی و قانون آیین دادرسی کیفری برعلنی برگزاری تاکید دارد.

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در فقه اسلامی هم براین مبحث تاکیداتی شده خیلی از مورد ها مثل مسئله های روز در ملاعام اجرا می گردد این مبحث برای آن هست که قانون بتواند بازدارنده باشد.

نوروزی با تاکید بر این که بحث رسانه ای و خبری دادگاه ها در کنار علنی برگزاری آنان بسیار با اهمیت هست، اظهار کرد: این مبحث توان دارد کمک کند تا مظلوم گرایی نشود. برای مثال در دادگاه آقای مشایی گفته گردد که من تقصیری ندارم و بدون سبب من را محاکمه می کنند.

انتهای پیام