اولین مراکز جامع درمان و بازتوانی اعتیاد با حضور مسئولین استانی به طور همزمان با سراسر کشور در روز سه شنبه ۷بهمن افتتاح می شود به گزارش  خبرنما روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان دکتر علیرضا حاجیونی از افتتاح اولین مرکز جامع ترک اعتیاد استان بوشهر خبر داد و گفت:سم زدایی تا ترک کامل […]

 

اولین مراکز جامع درمان و بازتوانی اعتیاد با حضور مسئولین استانی به طور همزمان با سراسر کشور در روز سه شنبه ۷بهمن افتتاح می شود

به گزارش  خبرنما روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان دکتر علیرضا حاجیونی از افتتاح اولین مرکز جامع ترک اعتیاد استان بوشهر خبر داد و گفت:سم زدایی تا ترک کامل اعتیاد و فعالیت های ورزشی و تامین شغل پس از چهار ماه از ترک اعتیاد از فعالیت های مهم این مرکز است

مدیر کل بهزیستی استان خاطر نشان کرد:ویژگی مهم فعالیت این مرکز پرهیز کامل استفاده از داروهای مکمل ترک اعتیاد است و درمان هر یک از معتادان متناسب با شخصیت و ویژگی هر فرد و نوع درگیری وی با اعتیاد و با محوریت خانواده است

شایان ذکراست این مرکز با حضور مسئولین استانی در روز سه شنبه ۷ بهمن ماه در دشتستان افتتاح می شود