مونیکا نادی در اظهار کرد وگو با ایسنا، در ارتباط با نقش مردم در رعایت حقوق شهروندی اظهار کرد: نخستین سوژه ای که باید به آن توجه کرد این هست که شهروندی موقعیتی هست که از مجموعه ای از حقوق، وظیفه ها و تعهدها تشکیل می گردد و رعایت آنان منتج به این می گردد […]

مونیکا نادی در اظهار کرد وگو با ایسنا، در ارتباط با نقش مردم در رعایت حقوق شهروندی اظهار کرد: نخستین سوژه ای که باید به آن توجه کرد این هست که شهروندی موقعیتی هست که از مجموعه ای از حقوق، وظیفه ها و تعهدها تشکیل می گردد و رعایت آنان منتج به این می گردد که کرامت انسانی اشخاص در جامعه محافظت گردد، از حقوق و آزادی های فردی بهره مند گردند و اصولی مثل تساوی، منع تبعیض و پشتیبانی یکسان اشخاص در مقابل قانون در جامعه شکل گیرد.

وی اضافه کرد: طبیعتاً ما در تشریح حقوق شهروندی نه فقط به حقوق لکن به خود تکالیف و وظیفه ها هم اشاره می کنیم.

این وکیل دادگستری افزود: به صورت کلی حقوقی که به عنوان حقوق شهروندی با آن سروکار داریم حقوق بنیادی اشخاص در جامعه هست. برخورداری شهروندان از حق آزادی و امنیت، حق تندرستی و کیفیت زندگی مطلوب، حق کرامت و تساوی، همکاری در حق تعیین سرنوشت خود، برخورداری از حق دادرسی عادلانه، حق تشکیل خانواده، اشتغال و امثال اینها من جمله حقوق بنیادی اشخاص جامعه هست.

نادی یادآور گردید: خصیصه کلیدی تمامی این حقوق این هست که به مردم بر می گردد و برای پیاده سازی حقوق شهروندی در جامعه مردم سهیم بوده و نقش بنیادی را در این مبحث ایفا می کنند. هدف از حقوق شهروندی این هست که آدم به عنوان آدم محترم هست فارغ از اینکه در چه طبقه اجتماعی، فرهنگی، مذهبی، اقتصادی و… قرار دارد.

وی با بیان اینکه قسمتی از مبحث به افزایش آگاهی های مردم بر می گردد که حقوق بنیادی خود را به خوبی بشناسند و آن را مطالبه کنند، اظهار کرد: حقوق شهروندی داستانی مشارکتی هست و اگر مردم حقوق خود را بشناسند و آن را مطالبه کنند در تحقق آن تأثیرگذار می باشد.

این وکیل دادگستری تصریح نمود: با توجه به اینکه منشور حقوق شهروندی هم تصویب گردید و تضمین اجرایی برای آن نبود، موانع زیادی بر سر راه احقاق حقوق شهروندی وجود دارد. اینکه دولت چقدر اراده جدی در پیاده سازی این حقوق داشته، را چندان شاهد نبودیم. یکی از مباحث با اهمیت در این مورد که وظیفه دولت هم هست تعلیم حقوق شهروندی هست.

نادی اظهار کرد: حقوق شهروندی چه به عنوان رکن مناسباتی که مردم با دولت حاکم دارند و چه مناسباتی که با خودشان دارند، پایه های کلیدی تحقق حقوق شهروندی بوده و بسیار مؤثر هستند، پس طبیعی هست که باید حقوق شهروندی را در جامعه نهادینه کنیم.

وی با اشاره به گزارش خبرنما به نقل از یک ساله اجرای حقوق شهروندی اظهار کرد: در این گزارش اینکه چقدر به این مورد ها پرداخته گردید، مورد تردید هست. وقتی که این حقوق در جامعه نهادینه شده، مطالبه عمومی صورت گیرد و قدرت نظارتی به مردم داده گردد قطعاً شاهد افزایش تحقق حقوق شهروندی خواهیم بود، اما عملاً می بینیم که این اتفاق نیفتاده و بعضی از مکانیسم های اجرایی در ساختارهای منشور حقوق شهروندی که صرفاً یک منشور می باشد و علاوه بر این در قوانین تشریح نشده هست.

این وکیل دادگستری تاکید کرد: رخدادی که باید بیفتد این هست که تمام نهادهای متولی و مسئول در زمینه افزایش آگاهی های عمومی اقدام کنند. وقتی آگاهی های عمومی و تعلیم افزایش یابد مردم نسبت به حقوقی که نسبت به سایرین دارند آگاه شده و برای مطالبه آن اقدام می کنند و تکالیفی که خودشان به عنوان یک عضو فعال در فرآیند تحقق حقوق شهروندی دارند را بر عهده می گیرند.

نادی در ارتباط با وجود اینکه تاحالا در ارتباط با آشنایی مردم برای رعایت حقوق شهروندی چه طور عمل شده، اظهار کرد: به عقیده من در این مورد تاحالا بسیار ضعیف عمل شده و از ابزارهای اطلاع رسانی مثل صداوسیما که توان دارد در این افزایش آگاهی و مطالبه گری های عمومی نقش وسیع ای ایفا کند و حتی قسمتی از این حقوق و تکالیف را به اشخاص یادآور گردد، استفاده نشده هست.

وظیفه رسانه ها این هست که این آگاهی ها را ایجاد کنند و از مردم بخواهند که این حقوق را به عنوان تکالیفی که در مقابل سایر اشخاص جامعه دارند به رسمیت بشناسند و اجرا کنند و علاوه بر این مطالبه گر وظیفه رسانه ها این هست که این آگاهی ها را ایجاد کنند و از مردم بخواهند که این حقوق را به عنوان تکالیفی که در مقابل سایر اشخاص جامعه دارند به رسمیت بشناسند و اجرا کنند و علاوه بر این این حقوق از دولت باشند.

این وکیل دادگستری تصریح نمود: سازمان های مردم نهاد هم توان دارند نقش نظارتی بر روند سازمان های دولتی دارا باشند و از آنان مطالبه گری کنند که این امر منتج به نهادینه شدن حقوق شهروندی گردد.

نادی تاکید کرد: اجرای حقوق شهروندی یک مبحث همه جانبه و متقابل بین مردم و دولت هست و ابعاد مختلفی دارد. شاید یکی از نخستین قدم ها برای اجرایی کردن آن اهتمام در درونی سازی آن در جامعه و افزایش آگاهی ها باشد.

وی در انتهاء اظهار کرد: در حال حاضر فاصله زیادی تا وضع مطلوب وجود دارد و اشخاص به خودی خود از حقوق شهروندی باخبر نیستند تا در این مورد مطالبه گر حتی در مورد منشور حقوق شهروندی هم بعضی از نهادها در عرضه گزارش همکاری نکردند و یک سری ملاک های بررسی و نظارتی ایراد دارد.

انتهای پیام