به گزارش سرویس فرهنگی خبرنما  ، استاد سیدعلی رئیسی بنیانگذار سبک دستخط درمانی در گفتگوی جدید  باخبرنما  خبر شوک آور دیگه ای را داد:با توجه به خبر جدید که در دولت قبلی تعدادی از فرش های تاریخی سعدآباد ناپدید شدن، بنده از چند منبع بهم خبر رسیده که برخی از آثار استاد محمود فرشچیان […]

 

به گزارش سرویس فرهنگی خبرنما  ، استاد سیدعلی رئیسی بنیانگذار سبک دستخط درمانی در گفتگوی جدید  باخبرنما  خبر شوک آور دیگه ای را داد:با توجه به خبر جدید که در دولت قبلی تعدادی از فرش های تاریخی سعدآباد ناپدید شدن، بنده از چند منبع بهم خبر رسیده که برخی از آثار استاد محمود فرشچیان اصلش برداشته شده و کپی آن با چاپ قوی و دستی جایگزین شده، مانند چندسال قبل در موزه هنرهای معاصر، این نشانگر فقدان مدیریت فرهنگی و هنری در ایران است ، و مدیریت و نظارت افراد غیرمتخصص میباشد، اگر میز ریاست دوست دارند داشته باشند با حقوق آن ،فقط به ما اهل فن و و بزرگان ما در عرصه های مختلف اجازه نظارت و برنامه ریزی و اجرا و بوجه مورد نظر را بدهند ،ما چشمی به میز وزارت و معاونت و کشوری و استانی نداریم،من و دوستانم حاضر به همکاری هستیم، اگر مسئولین واقعا دوستدارند کاری شود بسم الله.‌‌‌…..چه خوش فرمود:
ما برای آن که ایران
خانه ی خوبان شود…
رنج دوران برده ایم…
ما برای آن که ایران
گوهری تابان شود…
خون دل ها؛ خورده ایم…