به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، در پژوهش حاضر که از سوی حمید محبی عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان تهیه شده و در اختیار ایسنا قرار گرفته است تعداد ۳۷۰۰ مرد و زن ۱۵ تا ۶۴ سال از ۸ استان کشور انتخاب شدند که ۴۲.۹ درصد نمونه ها در این پژوهش مجرد و ۵۷.۱ […]

به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، در پژوهش حاضر که از سوی حمید محبی عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان تهیه شده و در اختیار ایسنا قرار گرفته است تعداد ۳۷۰۰ مرد و زن ۱۵ تا ۶۴ سال از ۸ استان کشور انتخاب شدند که ۴۲.۹ درصد نمونه ها در این پژوهش مجرد و ۵۷.۱  درصد متاهل بودند. وضعیت اشتغال نمونه ها نشان داد که ۳۸.۴ درصد شاغل و ۶۱.۶  درصد غیرشاغل هستند و بیشترین مقدار اشتغال (۵۹.۳ درصد) در بین میانسالان (۴۹-۳۰ سال) مشاهده شد. در بین شاغلین ۴۳ درصد دارای مشاغل سخت بدنی، ۴۰ درصد متوسط و بیش از ۱۴ درصد دارای مشاغل سبک بودند. مدت اشتغال به کار در شبانه روز برای مردان و زنان شاغل به ترتیب ۸.۹۶ و ۷.۳۳ ساعت بود، همچنین نتایج نشان داد که ۳۰.۶ درصد از مردان و ۴۰.۶ درصد از زنان ورزش نمی‌کنند و حتی ۲.۳ درصد از آنان علاقه‌ای به ورزش کردن ندارند. در عین حال بر اساس نتایج ۴.۵ درصد از مردان و ۳.۶ درصد از زنان ۱۵ تا ۶۴ سال ایرانی به صورت مستمر ورزش می کنند در حالی که ۱۶.۵ درصد از مردان و ۸.۵ درصد از زنان ورزش غیر مستمر دارند.

مهمترین مشکلات و موانع بر سر راه ورزش کردن در جامعه

اطلاعات مربوط به میزان شرکت در رشته های ورزشی مورد علاقه نشان داد ۹.۶ درصد افراد هر روز، ۲۲.۲ درصد دو تا سه بار در هفته، ۱۲.۸ درصد یکبار در هفته، ۸۶.۸  درصد دو تا سه بار در ماه، هفت درصد یکبار در ماه و ۲۰ درصد چندبار در سال به ورزش مورد علاقه خود می پردازند.

همچنین آمار مربوط به شدت ورزش کردن نشان داد که با افزایش سن شدت ورزش کاهش می یابد و در عین حال مشخص شد که مهمترین مشکلات و موانع بر سر راه ورزش کردن در جامعه کمبود وقت، کمبود امکانات ورزشی، مشکلات مادی، نداشتن حوصله و انگیزه و دوری مسافت گزارش شده است.

نتایج همچنین نشان داد که میانگین مدت فعالیت بدنی در شبانه روز برای مردان و زنان به ترتیب در فعالیت های بسیار سبک ۱۸.۴۳ و ۱۹.۷۳ ساعت، سبک ۴.۵۶ و ۳.۷۷ ساعت، متوسط ۰.۶۱ و ۰.۴۶ ساعت و شدید ۰.۴ و ۰.۰۴ ساعت بود. همچنین، میانگین کالری مصرفی در شبانه روز برای مردان به ترتیب برای فعالیت های سبک ۱۸۱۱ و ۱۷۲۶ کیلوکالری، سبک ۱۰۲۵ و  ۷۲۲  کیلوکالری، متوسط ۲۰۸ و ۱۲۲ کیلو کالری و شدید ۲۲۳ و ۲۵ کیلوکالری بود.

کالری مصرفی مردان بیش از زنان است

به طور کلی نتایج نشان داد که کالری مصرفی مردان بیش از زنان است و کالری مصرفی مردان و زنان واقع در سنین میانسالی در اغلب موارد بیش از کالری مصرفی سایر گروه های سنی است. خلاصه نتایج مربوط به آزمون فرض ها نشان داد که میزان فعالیت بدنی افراد با سن، قد، وزن، سختی مشاغل، امکانات ورزشی منزل و محله مسکونی رابطه مستقیم وجود دارد و بین میزان احساس نگرانی نسبت به سلامت جسمانی و روانی و میزان فعالیت بدنی نیز رابطه معنی دار مشاهده شد.

عدم فعالیت بدنی عمده ترین عامل خطر برای بیماری های قلبی عروقی

نتیجه گیری مدارک علمی دلالت بر این مطلب دارد که عدم فعالیت بدنی عمده ترین عامل خطر برای بیماری های قلبی عروقی است و فعالیت بدنی منظم در سطح متوسط فواید مربوط به سلامتی را به طور موثری تضمین می کند. متاسفانه، اغلب افراد در کشور فعالیت بدنی محدود و کمی دارند و یا فعالیت بدنی مربوط به شرکت منظم در فعالیت های ورزشی در زندگی روزانه آنها جایی ندارد، اگرچه با توجه به نقاط درصدی بخشی از افراد در منطقه مناسب برای سلامتی قرار دارند اما میزان آن کم است و افراد جامعه ایرانی باید در فعالیت بدنی منظم در سطح مناسبی که ظرفیت آن ها اجازه می دهد و مورد علاقه آن هاست شرکت کنند.

ضرورت حداقل ۳۰ دقیقه فعالیت بدنی با شدت متوسط در اکثر روزهای هفته

تمامی افراد باید به نحوی برنامه ریزی کنند تا به هدف مورد نظر در فعالیت بدنی که حداقل ۳۰ دقیقه فعالیت بدنی با شدت متوسط در اکثر روزهای هفته است، برسند. افرادی که تمایل به استفاده بیشتر از فواید مربوط به سلامتی فعالیت بدنی دارند باید میزان فعالیت بدنی خود را از نظر مدت و شدت آن افزایش دهند و در حال حاضر مشکلات اقتصادی، کمبود امکانات و عدم دسترسی به فضاهای ورزشی به عنوان مهمترین عوامل بازدارنده در فعالیت بدنی کشور محسوب می‌شوند.

انتهای پیام