اصلاحات تنها دولتی بود که این الگوریتم را تکرار نکرد. خوب ترین دولت در سال های بعد و پیش از انقلاب، اصلاحات بود. رییس دولت اصلاحات با این که درآمدهای ارزی محدودی داشت، صندوق ذخیره ارزی را با حساب ۲۰ میلیارد دلار به دولت بعدی تحویل دارد تا این دولت پس از ۸ سال موجودی […]

اصلاحات تنها دولتی بود که این الگوریتم را تکرار نکرد. خوب ترین دولت در سال های بعد و پیش از انقلاب، اصلاحات بود.

رییس دولت اصلاحات با این که درآمدهای ارزی محدودی داشت، صندوق ذخیره ارزی را با حساب ۲۰ میلیارد دلار به دولت بعدی تحویل دارد تا این دولت پس از ۸ سال موجودی آن را به صفر برساند و با تورم ۴۰ درصدی آن را به تدبیر و امید تحویل دهد.»

انتهای پیام