علی مزیکی در اظهار کرد وگو با ایسنا، با بیان این که جلوگیری از واقع شدن فرار مالیاتی توان دارد موجب ایجاد پایه های مالیاتی جدید گردد، اظهار کرد: به احتمال زیاد تاکید وزیر جدید اقتصاد بر افزایش پایه های مالیاتی به منظور جلوگیری از فرار مالیاتی هست. یکی از عاملان فرار مالیاتی، وجود قوانین […]

علی مزیکی در اظهار کرد وگو با ایسنا، با بیان این که جلوگیری از واقع شدن فرار مالیاتی توان دارد موجب ایجاد پایه های مالیاتی جدید گردد، اظهار کرد: به احتمال زیاد تاکید وزیر جدید اقتصاد بر افزایش پایه های مالیاتی به منظور جلوگیری از فرار مالیاتی هست. یکی از عاملان فرار مالیاتی، وجود قوانین مالیاتی هست. بعضی از قوانین مالیاتی ما به خوبی برای اخذ مالیات طراحی نشده و دلیل هم این هست که دولت به درآمدهای مالیاتی تماما منسوب نیست و هزینه هایش را از درآمدهای نفتی تامین می کند و به همین دلیل هم روی موضوعات مالیاتی خیلی تمرکزی ندارد.

وقتی که خلأ قانونی وجود داشته باشد، خود به خود فرار مالیاتی اتفاق می افتد اما وقتی که بسیاری قوانین وجود داشته باشد، به فعالین اقتصادی فشار مضاعفی وارد می گردد؛ چون که آنها احساس می کنند هر کاری که بخواهند انجام دهند مرتکب خلافی شده اند.

او با بیان این که دولت توان ندارد همه تولیدکنندگان و فعالیت هایشان را بازرسی کند، افزود: علاوه بر اتخاذ سیاست های سخت مالیاتی که در حقیقت همان کوشش برای شناسایی مالیات دهندگان هست، دولت باید اهتمام کند سیاست های نرم را هم به کار گیرد.

او در توضیح سیاست های نرم اظهار کرد: وقتی که دولت توان ندارد همه بنگاه ها را مورد بازرسی قرار دهد، باید اهتمام کند با هنجارسازی پرداخت مالیات را امری مفید برای جامعه معرفی کند و مالیات دهندگان احساس کنند که مالیاتی که می دهند برای اغراض عامل المنفعه استفاده می گردد. این مساله خود به خود یک انگیزه ای را برای مالیات دهندگان به وجود می آورد.

خیلی وقت ها برای این که ما بتوانیم دریافت مالیات را ساده تر کنیم اتفاقا باید اهتمام کنیم بخشش مالیاتی را زیادتر کنیم تا اینچنین داعیه مالیات دهی زیادتر و بنابراین پایه های مالیاتی هم افزایش پیدا نماید.

قبل از این هم قدرت اله امام وردی – اقتصاددان، میزان فرار مالیاتی را حدود ۴۰ درصد برآورد زده وگفته بود که این فرارهای مالیاتی تماما مشخص هست که از کدام نهادها صورت می پذیرد.

انتهای پیام