مدتی قبل ظرفیت بسیاری از مواد اولیه و قطعات نیم ساخته قطعه سازان در گمرک مانده و ترخیص آنان با مشکل رو به رو شده بود. این وضع باعث ایجاد مشکل در روال تولید قطعه سازان و در نتیجه خودروسازان گردید. بر طبق پیگیری ها برای اطلاع از آخرین وضع این مبحث، محمدرضا نجفی منش […]

مدتی قبل ظرفیت بسیاری از مواد اولیه و قطعات نیم ساخته قطعه سازان در گمرک مانده و ترخیص آنان با مشکل رو به رو شده بود. این وضع باعث ایجاد مشکل در روال تولید قطعه سازان و در نتیجه خودروسازان گردید.

بر طبق پیگیری ها برای اطلاع از آخرین وضع این مبحث، محمدرضا نجفی منش – رییس انجمن صنعت های همگن قطعه سازی – در اظهار کرد وگو با ایسنا، اظهار کرد: در بعضی مورد ها گمرک مشارکت ها را آغاز نموده اما همچنان ترخیص قطعات از گمرک به صورت کامل انجام نشده است.

وی اضافه کرد: البته لازم به ذکر است که مشکل کلیدی از سوی گمرک نبوده و مشکل مجموعه قواعدی است که برای گمرک گذاشته شده و باعث گرفتاری شده و کار را متوقف کرده است.

نجفی منش تصریح نمود: این مبحث  “دور باطل” اگر کالایی وارد گردد، بایستی ارز آن را بانک مرکزی تخیص دهد. بخواهند ارز دریافت کنند باید به وزارت صنعت، معدن و تجارت مراجعه گردد تا تخصیص صورت گیرد که البته تخصیص و دریافت ارز به  بانک مرکزی ارجاع می گردد؛ سر انجام هم بانک مرکزی یا ارز نمی دهد یا اصلا ندارد که تخصیص دهد؛ بنابراین دور، دور باطل باقی می ماند.

رییس انجمن صنعت های همگن قطعه سازی دنبال کرد: هنگام ترخیص کالای وارد شده، شماره ارز دریافت شده از بانک مرکزی طلب می گردد، این شماره تنها زمانی در دست است که ارزی دریافت شده باشد. در نتیجه وقتی ارزی تخصیص نیافته، شماره ای هم در کار نیست. در نتیجه ترخیص کالا صورت نمی گیرد و کالا همچنان سردرگم باقی می ماند.

انتهای پیام