رودخانه های مرزی و حوزه های آبریز، آینده مشترک دارند، آنان از توسعه اقتصادی، اجتماعی و آینده بشریت پشتیبانی می کنند. اما باوجود تمام فوایدی که سدها دارند، نبود مشارکت بین کشورهای اطراف رودخانه و رقابت بین آنان برای بهره برداری هرچه زیادتر از مراجع آبی علت عارضه به اکوسیستم رودخانه و هر محیطی که […]

رودخانه های مرزی و حوزه های آبریز، آینده مشترک دارند، آنان از توسعه اقتصادی، اجتماعی و آینده بشریت پشتیبانی می کنند.

اما باوجود تمام فوایدی که سدها دارند، نبود مشارکت بین کشورهای اطراف رودخانه و رقابت بین آنان برای بهره برداری هرچه زیادتر از مراجع آبی علت عارضه به اکوسیستم رودخانه و هر محیطی که حیاتش منسوب به آن هست می گردد. »

»در این خصوص، پژوهشی توسط پژوهشگران دانشگاه تهران به انجام دست یافته که هدف از آن ارزیابی رژیم مسیولیت دولت های حاشیه تالاب هورالعظیم/هورالهویزه و رودخانه های تأمین کننده آب آن بوده هست.

در این تحقیق اهتمام شده هست به این سؤالات جواب داده گردد که آیا دولت ها ملزم اند که از تالاب مراقبت کنند و در صورت مثبت بودن جواب، چه رژیم وظیفه ای بر آنان حاکم هست؟

تالاب هورالعظیم/هورالهویزه قسمتی از تالاب دائمی آب شیرین در بین النهرین سفلی هست که در مرز کشورهای ایران و عراق قرار دارد. مهمترین مراجع تأمین آب هورالعظیم/هورالهویزه رودخانه دجله در عراق و کرخه در ایران می باشند و قسمت اعظمی از آن به سبب اکتشاف نفت و ساخت سد در بالادست رودخانه خشک شده هست.

این حاکمیت به حق انحصاری دولت ها برای اعمال کارهای منتج می گردد. اما در برابر این حق، دولت، وظیفه مراقبت از منفعت های سایر دولت ها را نیز دارد. به باور محققان، این منفعت های دربردارنده افراد، اموال و محیط زیست سایر دولت ها نیز می گردد.

این مبحث زمانی از اهمیت بیشتری بهره مند خواهد گردید که محیط زیست را به منزله میراث مشترک بشریت لحاظ کنیم. امروزه دولت ها دلواپس تعارض منافعشان می باشند که با کاربرد صنعتی رودخانه ها شکل می گیرد، بنابراین لزوم ایجاب می کند تا بین منفعت های آنان تعادل برقرار شود».

این نکته باید موردنظر قرار گیرد که طبق کنوانسیون تنوع زیست محیـــطی که دولت های حاشیـــــه تالاب هورالعظیم/هورالهویزه و رودخانه های دجله و فرات، عضو آن می باشند، در صورت بروز اختلاف توان دارند به هریک از شیوه های حل وفصل اختلاف تشریح شده در ماده ۲۷ کنوانسیون تنوع زیست محیطی، توسل جویند».

بر این اساس، از مهمترین اقداماتی که دولت ها توان دارند در مراقبت از تالاب ها انجام دهند، تشریح مراقبت از محیط زیست در قوانین داخلی خود و انعقاد موافقت نامه های دوطرفه و چندجانبه بدین منظور هست. به عبارت دیگر، مراقبت از محیط زیست و ازجمله تالاب ها مبحث ملی و فراملی و نیازمند مشارکت دولت ها در این زمینه هست.

دکتر امین زاده و همکارانش معتقدند: «بر اساس یافته های این پژوهش، کشورهای حاشیه رود کرخه و دجله و تالاب هورالعظیم/هورالهویزه طبق حقوق بین الملل محیط زیست، مسئول حراست از حیات و اکوسیستم آن، واردنشدن عارضه فرامرزی و مشارکت در این زمینه اند. به عبارت دیگر، مراجع مشترک، مشارکت مشترک دولت ها را طلب می کند».

انتهای پیام