انور خاکسار جوان هنرمند و خوش صدای سقزی ساعتی قبل بدلیل ابتلا به کرونا جان خود را از دست داد. 

انور خاکسار جوان هنرمند و خوش صدای سقزی ساعتی قبل بدلیل ابتلا به کرونا جان خود را از دست داد.