برترین ها: محمود واعظی ریاست دفتر ریاست جمهور در توئیتی در عکس العمل به شایعه استعفای محمدجواد ظریف و خارج شدن از برجام درج کرد:

برترین ها: محمود واعظی ریاست دفتر ریاست جمهور در توئیتی در عکس العمل به شایعه استعفای محمدجواد ظریف و خارج شدن از برجام درج کرد:

عکس العمل واعظی به شایعه استعفای ظریف و خارج شدن از برجام