به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا در  متن منتشر گردیده در این زمینه آمده هست: ارتباطات عمومی وزارت امور خارجه در عکس العمل به خبرسازی و شایعه پراکنی سخیف بعضی مریض ها متوهم که رؤیاهای خام و سبکسرانه خود را برای استعفا وزیر امور خارجه به اسم خبر منتشر می کنند، اعلام می نماید […]

به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا در  متن منتشر گردیده در این زمینه آمده هست: ارتباطات عمومی وزارت امور خارجه در عکس العمل به خبرسازی و شایعه پراکنی سخیف بعضی مریض ها متوهم که رؤیاهای خام و سبکسرانه خود را برای استعفا وزیر امور خارجه به اسم خبر منتشر می کنند، اعلام می نماید این خبرسازی های سراسر کذب حتی اعتبار پاسخگویی یا تکذیب ندارد.

انتهای پیام