برترین ها: محمدرضا زائری، روحانی و فعال سیاسی در عکس العمل به سخنان روز گذشته سردار نقدی در مورد رژیم پهلوی، در توییتر خود با طعنه درج کرد: اثر ادبیات امثال اقای نقدی در تطهیر رژیم پهلوی از کوشش شبکه من و تو زیادتر هست.  

برترین ها: محمدرضا زائری، روحانی و فعال سیاسی در عکس العمل به سخنان روز گذشته سردار نقدی در مورد رژیم پهلوی، در توییتر خود با طعنه درج کرد: اثر ادبیات امثال اقای نقدی در تطهیر رژیم پهلوی از کوشش شبکه من و تو زیادتر هست.

 

طعنه زائری به حرف سردار نقدی در مورد رژیم پهلوی