برترین‌ها: حسن روحانی، رئیس جمهور در سخنان امروز خود در ارومیه بیان کرد که تاریخ دقیق طرح مدیریت مصرف سوخت را نمی‌دانسته است و مانند مردم صبح جمعه از آن باخبر شده است! این صحبت ها، سوژه کاربران توئیتر شد.

برترین‌ها: حسن روحانی، رئیس جمهور در سخنان امروز خود در ارومیه بیان کرد که تاریخ دقیق طرح مدیریت مصرف سوخت را نمی‌دانسته است و مانند مردم صبح جمعه از آن باخبر شده است!

این صحبت ها، سوژه کاربران توئیتر شد.

صحبت‌های روحانی در ارومیه، سوژه توئیتر شد

صحبت‌های روحانی در ارومیه، سوژه توئیتر شد

صحبت‌های روحانی در ارومیه، سوژه توئیتر شد

صحبت‌های روحانی در ارومیه، سوژه توئیتر شد