به گزارش خبرنما به نقل از جمعه شب ایرنا، صالحی در این توئیت نوشت: تاریخ خلیج فارس همزاد با ایران و صلح بود. همان‌گونه که نام فارس زدودنی نیست، صلح و آرامش هم جای تنش خواهد نشست. وی تصریح کرد: رویدادهای اخیر منطقه ما را امیدوارتر می‌کند. روز ملی خلیج فارس گرامی.

به گزارش خبرنما به نقل از جمعه شب ایرنا، صالحی در این توئیت نوشت: تاریخ خلیج فارس همزاد با ایران و صلح بود. همان‌گونه که نام فارس زدودنی نیست، صلح و آرامش هم جای تنش خواهد نشست.

وی تصریح کرد: رویدادهای اخیر منطقه ما را امیدوارتر می‌کند. روز ملی خلیج فارس گرامی.