برترین ها: محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در صفحه شخصی خود نوشت: انتظار می رفت سخنان رییس جمهور در مورد مدیریت بحران باشد و نه وعظ و خطابه.

برترین ها: محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در صفحه شخصی خود نوشت: انتظار می رفت سخنان رییس جمهور در مورد مدیریت بحران باشد و نه وعظ و خطابه.

صادقی: زمان وعظ و خطابه نیست آقای روحانی