رئیس واحدشرکت گازاستانhse بوشهر ازانجام۲۰میلیون نفرساعت کاربدون حادثه خبر داد به گزارش خبرنما و به نقل از  روابط عمومی شرکت گاز استان بوشهر ،رئیس واحدhseشرکت گاز استان بوشهر گفت:درراستای اجرای الزامات hseبا برگزاری مستمردوره های اموزشی ،اجرای بازرسی ها،صدوراقدامات اصلاحی،وپیگیری های انجام شده،درس اموزی از حوادث رخ داده در صنعت و… شرکت گاز استان بوشهرتوانسته […]

رئیس واحدشرکت گازاستانhse بوشهر ازانجام۲۰میلیون نفرساعت کاربدون حادثه خبر داد
به گزارش خبرنما و به نقل از  روابط عمومی شرکت گاز استان بوشهر ،رئیس واحدhseشرکت گاز استان بوشهر گفت:درراستای اجرای الزامات hseبا برگزاری مستمردوره های اموزشی ،اجرای بازرسی ها،صدوراقدامات اصلاحی،وپیگیری های انجام شده،درس اموزی از حوادث رخ داده در صنعت و…
شرکت گاز استان بوشهرتوانسته تا کنون امار۲۰میلیون نفر ساعت کار بدون حادثه را ثبت کند
بند امیری افزود:دوره های اموزشی وبازاموزی ایمنی واتش نشانی وپروانه های انجام کار جهت ارتقای سطح دانش کارکنان هرسال وبه صورت مستمر برای پرسنل برگزار می شود
وی افزود:باتوجه به شیوع ویروس کرونا وعدم امکان برگزاری دوره های اموزشی به صورت حضوری ،برنامه ریزی برگزاری دوره ها به صورت مجازی درحال انجام است.
وی افزود:یکی ازاهداف شرکت گازاستان بوشهرسرلوحه قراردادن شعار (اول ایمنی بعد کار)در تمامی مراحل پروژه های اجرایی شرکت می باشد که جهت تحقق این شعار پایش وبازرسی مستمر از پروژه ها ،دوره های اموزشی جهت پرسنل پیمانکار انجام شده است
رئیس واحدhseشرکت گاز استان بوشهردرپایان گفت:فرهنگ سازی مصرف ایمن وبهینه در بین مشترکین از دیگر اقداماتی است که در طول سالیان گذشته توسط این واحدوبا همکاری مستمر واحد روابط عمومی در سطح استان صورت گرفته وهمچنین در راستای مسؤلیت اجتماعی نیز با اجرای طرح هایی چون همیار گاز وامدادگران عاشورایی توانسته ایم اقدامات مثمر ثمری را رقم بزنیم