ابوالفضل سروش در اظهار کرد وگو با ایسنا، اظهار کرد: با توجه به نابسامانی های ارزی و اقتصادی فشار اقتصادی و معیشتی بر مردم بشدت افزایش یافته هست. برای آحاد متفاوت جامعه سؤال هست که پس، دولت چه می کند؟ به چه سبب بسته ارزی که جدیدا به اجرا درآمد، هفت ماه قبل به اجرا […]

ابوالفضل سروش در اظهار کرد وگو با ایسنا، اظهار کرد: با توجه به نابسامانی های ارزی و اقتصادی فشار اقتصادی و معیشتی بر مردم بشدت افزایش یافته هست. برای آحاد متفاوت جامعه سؤال هست که پس، دولت چه می کند؟ به چه سبب بسته ارزی که جدیدا به اجرا درآمد، هفت ماه قبل به اجرا گذاشته نشد؟ مگر نمی دانستید خارج شدن ترامپ از برجام آثار تورمی دارد، به چه سبب اینقدر تعلل کرد؟

برای آحاد متفاوت جامعه سؤال هست که پس، دولت چه می کند؟ به چه سبب بسته ارزی که جدیدا به اجرا درآمد، هفت ماه قبل به اجرا گذاشته نشد؟ مگر نمی دانستید خارج شدن ترامپ از برجام آثار تورمی دارد، به چه سبب اینقدر تعلل کرد؟وی معتقد هست: مسئولان اجرایی تهدید دی ماه ترامپ به خارج شدن از برجام و حتی خارج شدن خرداد ماه ترامپ از برجام را باور نداشتند به همین سبب هیچ برنامه پیشگیرانه ای تدوین و اجرا نکردند. مجلس به نمایندگی از موکلان خود در روز سؤال از رییس جمهور از روحانی سؤال خواهد کرد که سبب این مشی چه بود؟

مجلس به نمایندگی از موکلان خود در روز سؤال از رییس جمهور از روحانی سؤال خواهد کرد که سبب این مشی چه بود؟وی اظهار کرد: قسمتی از اعضای جبهه پایداری و قسمتی از نمایندگان فراکسیون امید با دو نیت متفاوت طرح سؤال از رییس جمهور را ادامه دهند، جبهه پایداری برای فشار بر دولت و فراکسیون امید برای افشای واقعیت های پشت پرده و البته زیادی از نمایندگان اصولگرا و اصلاح طلب مجلس با هیچ نیت سیاسی این سؤال را دنبال نکردند لکن در حقیقت دنبال جواب یابی علل کندی دولت در عکس العمل به نابسامانی های اقتصادی و ارزی می باشند. ما از رییس جمهور می خواهیم جواب مردم را بدهد که «چر؟ا» .

دست کم رفتاری که باید با دولت مردان شود، سرزنش و توبیخ کردن آن هاست.

وی متذکر گردید: وظیفه مجلس نظارت بر کارکرد مسؤولان اجرایی هست و برای انجام این وظیفه با قوت از وسیله سؤال از رییس جمهور و استیضاح وزرا استفاده می نماید و این کار را کاراترین راه حل برای کنترل نابسامانی های اقتصادی می داند.

انتهای پیام