مهدی مطهرنیا در اظهار کرد وگو با ایسنا در مورد حضور ریاست جمهور در مجمع عمومی سالیانه سازمان ملل متحد، اظهارکرد: مجمع عمومی سازمان ملل و شورای امنیت، هر دو از ارکان شش گانه سازمان ملل متحد محسوب می گردند و مصوبات شورای امنیت با عزم سیاسی دولت های حاکم در کشورهای گوناگون جهان، تضمین […]

مهدی مطهرنیا در اظهار کرد وگو با ایسنا در مورد حضور ریاست جمهور در مجمع عمومی سالیانه سازمان ملل متحد، اظهارکرد: مجمع عمومی سازمان ملل و شورای امنیت، هر دو از ارکان شش گانه سازمان ملل متحد محسوب می گردند و مصوبات شورای امنیت با عزم سیاسی دولت های حاکم در کشورهای گوناگون جهان، تضمین اجرا پیدا می نماید. اما آنچه در مجمع عمومی سازمان ملل مطرح می گردد، طبق قوانین و مقررات موجود زیادتر جنبه اعلام موضع های و سفارش های بین المللی از سوی رهبران کشورهای جهان برای اداره خوب تر می باشد.

وی اضافه کرد: نفس حضور ایران در مجمع عمومی سازمان ملل به طور متعدد در چندین دهه گذشته تجربه شده مثل حضور شهید رجایی در مجمع سازمان ملل و در دوره های بعد هم به تناوب یا تداوم، روسای دولت جمهوری اسلامی ایران حضور داشته اند که بارزترین آنان از نظر ظرفیت اندکی شرکت کننده ها در دولت های نهم و دهم بوده هست که نمایانگر تجربه ای در بهره برداری از این تریبون بین المللی می باشد.

این کارشناس مسئله های سیاسی علاوه بر این گفته بود: تجربه نشان داده هرگاه ایران از این تریبون های بین المللی در چارچوب موازین بین المللی بهره برد، زمینه ساز ایجاد بیان موضع های راستین ملت ایران از موضع تمدن و فرهنگ ملی ایران بوده و  مورد توجه جامعه جهانی و افکار عمومی در دو سطح فرهیختگان و توده ها در عرصه بین المللی واقع شده هست.

این استاد دانشگاه یادآور گردید: بارزترین حضور ایران  در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی شهید رجایی و پس از ان سخنرانی سیدمحمد خاتمی در چارچوب بیان نظریه اظهار کرد وگوی تمدن ها بود که توانست در سازمان ملل و از سوی مجمع عمومی به عنوان یک نظریه انترناسیونالیستی و جهان شمول مورد توجه قرار گیرد، گرچه در عالم واقع چندان به آن پرداخته نشد.

مطهرنیا در ادامه اظهارکرد: علاوه بر این در داخل ایران پشتیبانی همه جانبه از این نظریه از سوی طبقات گوناگون نهادهای فرادولتی صورت قبول نکرد و بنابراین باید اظهار کرد که حالا نیز حضور یا عدم حضور در گرو  یک آنالیز جامع از چگونگی شرکت ریاست جمهور در این نشست سالیانه هست که آیا ریاست جمهور قصد دارد موضع های سنتی و کلاسیک ایران را در باب مسائل بین المللی و منطقه ای مطرح نماید. مواضعی که مکررا جمهوری اسلامی ایران آن را در محافل گوناگون بین المللی و در سطوح متمایز تکرار کرده هست.

وی علاوه بر این ابراز کرد: امکان دارد ریاست جمهور به عنوان نماینده ملت ایران پشت تریبون قرار گیرد و نیازها و درخواست ها از نظام بین الملل را در زمینه همین جایگاه بیان کند و یا اینکه به عنوان ریاست جمهور ملت و دولت ایران  به بیان دیدگاه های جدید برای حل و فصل مناقشات منطقه ای و بین المللی پرداخت کند.

این کارشناس مسائل بین الملل علاوه بر این در ادامه این اظهار کرد وگو در مورد جلسه شورای امنیت سازمان ملل و طرح مسئله ایران نیز اظهارکرد: اینکه ایران در این جلسه حضور داشته باشد یا خیر، توان ندارد یک جایگاه حقوقی برای ایران به وجود آورد، چون که به هر حال شورای امنیت سازمان ملل تشکیل جلسه می دهد و یک دادگاه بین المللی هم نیست که ایران عدم صلاحیت آن را برای ارزیابی پرونده به رسمیت نشناسد.

وی دنبال کرد: تشکیل جلسه شورای امنیت با مطرح شدن پرونده ایران در آن، دارای اعتبار، عواقب و تبعات سیاسی می باشد و عدم شرکت ایران در این جلسه نمایان گر کم شدن قدرت و توان این جلسه برای تصمیم گیری در مورد ایران نخواهد بود.

مطهرنیا افزود: در صورت عدم حضور ایران در این جلسه، به شکلی مجال به سود ایالت متحده آمریکا به منظور اعلام موضع های و اتهامات آمریکا بر علیه ایران تمام می گردد و در عین حال زمینه ساز فشار بین المللی زیادتر برای تهران می باشد، در حالی که اگر ایران در این جلسه شرکت کند و قدرتمندانه در مورد اتهامات وارده بر علیه ایران مستند و مدلل حرف گوید، توان دارد از این فضا به عنوان یک مجال در جهت جلب نظر افکار عمومی استفاده نماید.

این استاد دانشگاه در انتهاء علاوه بر این گفته بود: ایران باید قبول کند از منظر ضابطه های و قواعد بین المللی و تعریفی که از آنان در ارتباطات بین الملل وجود دارد، موضع های اتهامی زیادی هم توان دارد بر علیه ایران مطرح گردد و ایران باید آمادگی پذیرش پیامدها و تبعات متاثر از آنان را بر خود هموار کند، بنابراین عدم شرکت در جلسه شورای امنیت تبعات منفی بیشتری نسبت به حضور در آن جلسه بهمراه خواهد داشت.

انتهای پیام