پری سیما بدیعی زاده؛ میخواهم از زبان ونگاه کسانی باتوهموطن سخن بگویم، که امروز از هر زمانی دیگر بیشتر قدردان حضورشان هستیم، کسانیکه امروز نماد شده اند برای یک ملت، نماد ایثار، ازخودگذشتگی، عشق وایمان به مردم کشورشان… اری امروز میخواهم از زبان سفیدپوشان کادر درمان باتوسخن بگویم. از زبان یک ازمایشگاهی که روزانه هزاران […]

پری سیما بدیعی زاده؛

میخواهم از زبان ونگاه کسانی باتوهموطن سخن بگویم، که امروز از هر زمانی دیگر بیشتر قدردان حضورشان هستیم، کسانیکه امروز نماد شده اند برای یک ملت، نماد ایثار، ازخودگذشتگی، عشق وایمان به مردم کشورشان…


اری امروز میخواهم از زبان سفیدپوشان کادر درمان باتوسخن بگویم. از زبان یک ازمایشگاهی که روزانه هزاران ازمایش را انجام میدهد،وباتمام قلبش برای رسیدن به لبخندی از زیباترین جوابهای منفی زندگی اش بسوی پروردگارش نگاه میکند.از زبان پرستارانی که تمام لحظات شیفت را با لباس رزمش بااسترس عجیب اما به عشق به توهموطن پاسداری می کنند تاباردیگر نفسهای زندگیت را تماشاکند..از زبان پزشکانی سخن میگویم که تمام روح وجسمشان راوقف کرده اند تاباردیگرنبض زندگی تورا بادستانشان لمس کنند واز زبان تمام کسانیکه امروز در حریم مقدس بیمارستانهایمان برای دوباره دیده شدن ردپای زندگی در ریه هایمان با تمام زندگیشان همت می کنند…اری هموطن امروز همه سفیدپوشان برای جسم وروح ایران بزرگ امیدمی کارند تا فردای نزدیک تب ایرانمان التیام پیدا کند.تاباردیگر همه ما در کنارهم باتمام عشق مان به هم به زندگی وبه ایرانمان نفس بکشیم، وعشق را درسراسر ایران تزریق کنیم وهمه سفیدپوشان در این راه به لبخندوامیدتونیاز دارند به فرکانسهای ازجنس دعا ازسوی تونیازدارند، وقتی قلبهای ما برای فردای زندگی بتپد،جسم وروح سفیدپوشان از تمام امواج امیدبخش توهموطن گامهایشان استوارترخواهد بودو لباس سفیدشان برایشان از هر زمانی مقدس تر … امروز همه ما درکنارسفیدپوشان خط مقدس درمان دست دردست هم باتوشه امید دوباره تب ایران را ارام میکنیم ..

ایرانی ارام وبااقتدار همچون دماوندش، همچون خلیج فارسش زیبا به روی همه مالبخندمیزند..