ایران درج کرد: به دنبال اظهار نظر آقای ریاست جمهور در مورد حضور بانوان در ورزشگاه‌ها، دو عکس العمل در نقد آن ابراز گردید. ابتدا یکی از مراجع محترم شهر قم متذکر گردیدند: «امیدواریم دولت سر مردم را به حضور بانوان در ورزشگاه‌ها گرم نکند لکن واقعیت‌ها را ببیند.» » و پس از آن ریاست […]

ایران درج کرد: به دنبال اظهار نظر آقای ریاست جمهور در مورد حضور بانوان در ورزشگاه‌ها، دو عکس العمل در نقد آن ابراز گردید.

ابتدا یکی از مراجع محترم شهر قم متذکر گردیدند: «امیدواریم دولت سر مردم را به حضور بانوان در ورزشگاه‌ها گرم نکند لکن واقعیت‌ها را ببیند.» » و پس از آن ریاست کل محترم دادگستری استان تهران نسبت به این مسأله عکس العمل نمایش داد و چنین اظهار کردند: «امروز مبحث ورود بانوان به ورزشگاه مسأله با اهمیت یا مشکلی از مشکلات مردم نیست که ریاست جمهوری یا وزیر به آن بپردازند.

اگر امروز گوشه‌ای از ورزشگاه را به بانوان اختصاص داده‌ایم که هرگز فدراسیون فوتبال تعلیق گردد فردا می‌گویند زن و مرد باید در کنار هم فوتبال تماشا کنند؛ حتماً بعداً اظهار می‌دارند که بانوان بی حجاب باید در استادیوم حضور یابند.»

»واقعیت این هست که این مبحث نظیر زیادی از مباحث دیگر هست، هرچند به لحاظ اهمیت در قیاس با فقر، بیکاری، فساد و تداخل وظیفه ها و بی‌توجهی به حاکمیت قانون و عدالت و… ولی به نظر می‌رسد که عکس العمل نشان دادن در مقابل آن، بیشتر از آنکه متاثر از اهمیت مسأله نزد دولت باشد، متاثر از اهمیت مسأله نزد دیگران هست.

در حقیقت متقابلاً می‌توان اظهار کرد که ما مسائل بسیار مهم‌تری در جامعه داریم، بنابراین مانع از حضور بانوان در ورزشگاه‌ها نشوید و اذن دهید که این مسأله کوچک به یک مسأله با اهمیت مبدل نشود. در نتیجه دولت هست که باید مدعی بزرگ کردن یک مسأله عادی از سوی منتقدان باشد و نه بالعکس.

البته از یک زاویه دیگر هم می‌توان به مسأله نگاه کرد و اتفاقاً از این زاویه منع ورود بانوان به ورزشگاه خیلی هم با اهمیت هست. خوب تر هست بگوییم که نرفتن بانوان به ورزشگاه به خودی خود اهمیت ندارد. حتی اگر مردان هم نتوانند به ورزشگاه بروند، اتفاق مهمی رخ نخواهد داد. اصلاً کل فوتبال و ورزش هم تعطیل گردد در قیاس با بیکاری و تورم و فساد و تبعیض چیز مهمی نخواهد بود. ولی اگر منع مزبور از حیث نقش حقوق شهروندی باشد، قضیه به کلی متمایز خواهد گردید. اگر کسی ما را از انجام کاری که هیچ منع قانونی ندارد، بازدارد ولی این کار اصلاً هم با اهمیت نباشد، به ما برمی‌خورد، نه به سبب با اهمیت بودن آن کار لکن به سبب نقض حقوق حقه ما.

اگر کسی بخواهد اموال ما را به ناحق و با زور بگیرد، چه کم باشد و چه فراوان، به یک اندازه می‌توانیم دلخور شویم. نه به سبب این‌که کم و فراوان برای ما فرقی ندارد، لکن به این دلیل که کم و فراوان بودن مال در مقابل اصل تجاوز مبحث مهمی نیست. در نتیجه مسأله حضور بانوان در ورزشگاه‌ها را باید از این زاویه دید. اگر این ممنوعیت قانونی هست، پس در هر شرایطی باید اجرا گردد، و اگر سلیقه‌ای هست، در این صورت بیشتر از همه ریاست محترم دادگستری تهران باید مدعی اجرای قانون و اجتناب از اعمال هر گونه سلیقه‌ای در مورد حقوق اشخاص گردند.

نکته با اهمیت دیگری که در اظهارات موخر وجود دارد، احتمال گسترش خواسته‌های فدراسیون جهانی فوتبال از ایران هست. اول اینکه این استدلال حقوقی نیست. مسأله امروز ما حضور بانوان در ورزشگاه هست. اگر مطابق قانون می‌توانند حضور پیدا کنند، به چه سبب تا به حال جلوی آن گرفته شده هست؟ و اگر این حضور مطابق قانون نیست، به چه سبب در مورد ها موخر اذن حضور داده شده هست؟ با توجه به اظهارات موخر آقای ریاست کل، به نظر می‌رسد که این حضور تا این فاز قانونی بوده هست. پس باید روشن کرد که چه کسانی و با چه اجازه‌ای، از حضورهای قبلی ممانعت به عمل آوردند؟

پس باید روشن کرد که چه کسانی و با چه اجازه‌ای، از حضورهای قبلی ممانعت به عمل آوردند؟به علاوه فرض کنیم که در آینده چنین درخواست‌هایی از سوی فیفا گردد. مشکلی نیست می‌توانیم هر تصمیمی خواستیم دریافت کنیم. اگر ماندن در فیفا برایمان با اهمیت بود شرط‌هایی که اهمیتی کمتر دارد را می‌پذیریم و اگر شرط‌ها اهمیت بیشتری داشت از فیفا بیرون می‌آییم. اتفاقاً در این خصوص خاص سوال می‌کنند شما که به لحاظ حقوقی و قانونی چنین منعی ندارید به چه سبب مانع از حضور بانوان می‌شوید؟ بنظرم هیچ مقام مسئولی قادر به جواب دادن به این سوال نیست، زیرا باید چیزهایی را اظهار کرد که خوشایند نیست.