برترین ها: حمید رسایی، نماینده سابق مجلس با انتقاد از استعفای ظریف در توییتر خود نوشت: ظریف تنش داغ است، او هنوز متوجه نشده که در این بازی کودکانه قهد و آشتی، ناخواسته چه سیگنالی به چشم آبی‌ها ارسال کرده. وقتی خودش اعتراف کرده از جایگاهی برخوردار نیست، کمترین پیامی که به طرف اروپایی داده […]

برترین ها: حمید رسایی، نماینده سابق مجلس با انتقاد از استعفای ظریف در توییتر خود نوشت:

ظریف تنش داغ است، او هنوز متوجه نشده که در این بازی کودکانه قهد و آشتی، ناخواسته چه سیگنالی به چشم آبی‌ها ارسال کرده. وقتی خودش اعتراف کرده از جایگاهی برخوردار نیست، کمترین پیامی که به طرف اروپایی داده این است که برای برجام منظقه‌ای و برجام موشکی، نمی‌توانند روی دیوارش یادگاری بنویسند.

رسایی: ظریف تنش داغ است