برترین ها: حمید رسایی برای اظهارات روحانی در مورد دور زدن تحریم های آمریکا درج کرد: «آقای روحانی امروز اظهار کردند: ما با افتخار این تحریمها را دور می زنیم چون این تحریمها ظالمانه و برخلاف قطعنامه سازمان ملل هست! معنا کلام وی این هست که دور زدن تحریمها پیش از این افتخار نداشت چون […]

برترین ها: حمید رسایی برای اظهارات روحانی در مورد دور زدن تحریم های آمریکا درج کرد:

«آقای روحانی امروز اظهار کردند: ما با افتخار این تحریمها را دور می زنیم چون این تحریمها ظالمانه و برخلاف قطعنامه سازمان ملل هست! معنا کلام وی این هست که دور زدن تحریمها پیش از این افتخار نداشت چون تحریمهای قبلی بر خلاف قطعنامه ها نبوده پس ظالمانه نبود!!!»

رسایی: