به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، فواد فلیفل، دبیر کابینه لبنان از امضای حکم قبولی استعفای سعد حریری و حکم تعیین او به عنون نخست وزیر جدید و حکم تشکیل دولت جدید لبنان اطلاع داد. نام های وزیران و تقسیم بندی پست های کلیدی تفاوت فاحشی با دولت قبلی ندارد و تعادل ها به […]

به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، فواد فلیفل، دبیر کابینه لبنان از امضای حکم قبولی استعفای سعد حریری و حکم تعیین او به عنون نخست وزیر جدید و حکم تشکیل دولت جدید لبنان اطلاع داد.

نام های وزیران و تقسیم بندی پست های کلیدی تفاوت فاحشی با دولت قبلی ندارد و تعادل ها به نحو قابل توجه تغییر نیافته به استثنای اینکه سهمیه شیعیان افزایش یافته به به صورتی که سهمیه حزب الله لبنان از دو وزیر صنعت های و ورزش و جوانان به سه پست کلیدی رسید، یعنی پست وزارت بهداشت را نیز دربرگرفت. این به رغم مخالفت آمریکا با دستیابی حزب این به رغم مخالفت آمریکا با الله لبنان به این پست بود. در حالی که پست وزارت دارایی که از پست های کلیدی هست نیز در سهمیه حزب آمل دیگر هم پیمان حزب الله قرار گرفت، این در حالی هست که این حزب خواهان دو پست کشاورزی و فرهنگ در حالی که پست وزارت دارایی که از پست های کلیدی هست نیز در سهمیه نیز بود.

جریان آزاد ملی نیز نتوانست به یک سوم معطل با عطف به سهمیه ریاست جمهوری برسد و ۱۰ وزارتخانه را از آن خود کرد در حالی دو پست کلیدی را هم کسب کرد که وزارت خارجه و دفاع بودند. در عین حال این جریان پست های خدماتی مثل انرژی و اقتصاد ر ا هم به دست گرفت. جبران باسیل به عنوان ریاست جریان آزاد ملی توانست پست وزارت محیط زیست را که از کنفرانس سیدر میلیون ها دلار به آن اختصاص داده شده بود از نبیه بری پس بگیرد در حالی که وزارت فرهنگ به القوات البنانیه منسوب به سمیر جعجع جبران باسیل به رسید.

جایگاه وزیر گروه “اللقاء التشاوری” که نماینده ۸ مارس بود ابهام آمیز باقی ماند و آن جزء سهمیه ریاست جمهوری بود که با او در مسائل استراتژیک سازگاری می کند اما در مسائل داخلی اللقاء التشاور ی وارد عمل می گردد. این گروه مانع از تعیین جواد عدرا در ترکیب دولت لبنان قبل از تعطیلات سال نوی این گروه مانع از تعیین میلادی گردید.

سعد حریری نیز با شش وزیر جایگاه پیشرو خود را محافظت کرد و وزارتخانه های کلیدی مثل کشور و پست خدماتی یعنی ارتباطات را از آن خود کرد و با نجیب میقاتی نخست وزیر اسبق بر سر وزیری عادل افیونی توافق نمود. اما در میدان مبارزه برای عدم نمایندگی گروه اللقاء التشاوری (نمایندگان مستقل سنی خارج از جریان المستقبل) ) شکست خورد. حریری علاوه بر این موفق گردید راهکار تشکیل دولت از ۳۲ وزیر و نمایندگی علوی ها در دولت را حذف نماید تا عرف نمایندگی قوم علوی در دولت باب حریری علاوه بر این نشود.

اما القوات اللبنانیه سهمیه خود را از سه وزیر به چهار وزیر زیاد کرد بعد ازا ین که در انتخابات پارلمان ۱۵ نماینده را وارد پارلمان کرد اما نتوانست به پست هایی مثل دفاع، خارجه یا وزارت دادگستری به سبب پافشاری میشل عون بر این پست دست القوات به پست معاون نخست وزیر و پست های کار و امور اجتماعی دست یافت و قبول کرد وزارت فرهنگ را با وزارت توسعه اداری تغییر یابد نه با وزارت اطلاع رسانی. حزب سوسیال ترقی خواه به ریاست جنبلاط نیز دو پست تعلیم و صنعت های را از آن خود کرد در حالی که قبلاً سه وزیر برای دروزی ها قصد داشت اما موفق گردید وزیر طلال ارسلان را که ریاست جمهوری انتخاب کرده بود حذف کرده و صالح غریب را به جای وی بر این کرسی بنشاند.

تشکیل دولت جدید لبنان پس از جلسه ای بین میشل عون، ریاست جمهوری، نبیه بری، ریاست پارلمان و سعد حریری، نخست وزیر لبنان در کاخ بعبدا اعلام گردید، سعد حریری پس از مراسم اعلام تشکیل دولت در سخنرانی تلویزیونی اظهار کرد، دولتش به عنوان یک تیم عمل خواهد کرد و به مبارزه با چالش های داخلی و بیگانه لبنان خواهد پرداخت.

ریاست جمهوری و حریری دیشب در کاخ بعبدا فرمان تشکیل دولت جدید را امضا کردند؛ دولتی که دربردارنده ۳۰ وزیر هست و اولین جلسه آن قبل از ظهر فردا (شنبه) در کاخ بعبدا

حریری خاطرنشان کرد، دولتش مشابه کارگاهی به حل مشکلات خواهد پرداخت و لبنانی ها یابد فهم کنند راه حل های مشکلات از طریق برنامه هایی مشخص و اصلاحات جزئی ممکن

نخست وزیر لبنان اظهار کرد، مدت بسیاری طول کشید تا دولت تشکیل گردد. با اهمیت این هست که ما دولت را تشکیل دادیم و باید از پس از تشکر از میشل عون به علت اعتمادش از لبنانی ها معذرت خواهی با اهمیت این هست که ما دولت را تشکیل دادیم و باید از پس از کنم. من از همین اول تاکید می کنم دولت من از همین با مشارکت و همبستگی عمل خواهد کرد.

دولت جدید لبنان دربردارنده

ریا الحسن، وزیر کشور و شهرداری ها

الیاس ابوصعب، وزیر دفاع

جبران باسیل، وزیر خارجه،

البیر سرحان، وزیر دادگستری،

محمد شقیر، وزیر ارتباطات

جمال الجراح، وزیر اطلاع رسانی،

غسان حاصبانی، معاون نخست وزیر

علی حسن خلیل، وزیر دارایی،

یوسف فنیانو، وزیر شغل ها

اکرم شهیب، وزیر تعلیم ،

کمیل ابو سلیمان، وزیر کار

ندی بستانی، وزیر انرژی و آب

می الشدیاق، وزیر مشاور در امور توسعه اداری

حسن اللقیس، وزیر کشاورزی

وائل ابو فاعو، وزیر صنعت های،

محمد فنیش، وزیر جوانان و ورزش،

اوادیس کیدانیان، وزیر گردشگری،

محمد داوود، وزیر فرهنگ،

غسان عبدالله، وزیر مهاجران،

ریچارد قیومجیان، وزیر امور اجتماعی

فادی جریصاتی، وزیر امور محیط زیست،

جمیل جبق، وزیر بهداشت،

منصور بطیش، وزیر اقتصاد،

محمود قماطی، وزیر مشاور در امور پارلمان،

سلیم جریصاتی، وزیر مشاور در امور ریاست جمهوری،

فیولیت الصفدی، وزیر مشاور در امور زنان،

عادل افیون، وزیر مشاور در امور آی تی ، حسن مراد، وزیر مشاور در امور تجارت بیگانه

صالح الغریب، وزیر مشاور در امور آوارگان.

احمد ابوالغیط، دبیرکل اتحادیه عرب ضمن استقبال از تشکیل دولت جدید لبنان به سعد حریری برای اداره رایزنی های تشکیل دولت با قدرت و درایت و رسیدن به دولتی جدید تبریک اظهار کرد و برای این دولت آرزوی موفقیت کرد.

انتهای پیام