دنیای اقتصاد درج کرد: درآمدهای مالیاتی دولت در ۵ ماهه نخست سال‌جاری با رشدی ۸/ ۱۶ درصدی نسبت به مدت همانند سال گذشته به ۹/ ۴۲ هزار میلیارد تومان دست یافته هست. قسمتی از این درآمدهای مالیاتی ذی ربط به درآمدهای حاصل از مالیات بر واردات خودرو، مالیات بر نقل‌وانتقال خودرو و مالیات بر شماره‌گذاری […]

دنیای اقتصاد درج کرد: درآمدهای مالیاتی دولت در ۵ ماهه نخست سال‌جاری با رشدی ۸/ ۱۶ درصدی نسبت به مدت همانند سال گذشته به ۹/ ۴۲ هزار میلیارد تومان دست یافته هست. قسمتی از این درآمدهای مالیاتی ذی ربط به درآمدهای حاصل از مالیات بر واردات خودرو، مالیات بر نقل‌وانتقال خودرو و مالیات بر شماره‌گذاری خودرو بوده هست.

طبق آمارهای بانک مرکزی در مجموع درآمد مالیاتی دولت در ۵ ماه خستین سال‌جاری از سه بخش واردات خودرو، نقل‌وانتقال و شماره‌گذاری بالغ‌بر یک‌هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان بوده هست. در میان این سه آیتم، واردات خودرو با یک هزار و ۱۰ میلیارد تومان بیشترین قسمت را از درآمدهای مالیاتی دولت از این بخش داشته هست.

درآمد مالیاتی حاصل از شماره‌گذاری خودرو و درآمد حاصل از نقل‌و‌انتقال به ترتیب با ۴۷۰ و ۲۷۰میلیارد تومان در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. درحالی‌ یک‌هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان درآمد مالیاتی از بخش خودرو حاصل شده هست که طبق پیش‌بینی صورت گرفته در بودجه باید در ۵ ماه خستین سال‌جاری ۲ هزار و ۸۱۰میلیارد تومان از این بخش به حساب خزانه دولت واریز می‌شد.

با توجه به اینکه واردات خودرو بیشترین قسمت را در درآمدهای مالیاتی دولت از بخش خودرو داشته هست به‌نظر می‌رسد ممنوعیت واردات که از اول تیر اعمال شده هست، بزرگ‌ترین مانع در راه تحقق درآمدهای مالیاتی دولت از این بخش در ۵ماه خستین سال‌جاری بوده هست.

البته نمی‌توان از کاهش تیراژ خودروساز و به تبع آن کاهش درآمدهای مالیاتی دولت حاصل از شماره‌گذاری خودرو در این مدت به سادگی گذشت. قیاس درآمدهای مالیاتی در ۵ ماه خستین سال‌جاری در بخش خودرو با مدت همانند سال گذشته گویای آن هست که درآمدهای مالیاتی دولتی از سه بخش واردات، شماره‌گذاری و نقل‌و‌انتقال خودرو، رشد ۴/ ۵۱ درصدی را تجربه کرده هست.

این در شرایطی هست که در ۵ ماه خستین سال گذشته درآمد مالیاتی حاصل از واردات خودرو، ۱۱۰ میلیارد تومان بوده هست.

در بخش درآمد مالیاتی حاصل از نقل‌و‌انتقال خودرو نیز شاهد افزایش ۴۰ میلیارد تومانی بوده‌ایم. در ۵ ماه خستین سال ۹۶، در مجموع ۲۳۰ میلیارد تومان در این بخش درآمد اکتساب شده هست؛ درحالی‌که همان طور که اشاره گردید در همین مدت در سال‌جاری با افزایش ۴۰ میلیارد تومانی، درآمد مالیاتی دولت از نقل‌و‌انتقال خودرو به ۲۷۰ میلیارد تومان دست یافته هست که این افزایش گویای رشد ۸/ ۱۴درصدی این بخش در سال‌جاری هست.

درحالی‌که درآمدهای مالیاتی در دو بخش واردات و نقل‌و‌انتقال خودرو در بازه ۵ ماه خستین سال‌جاری به نسبت مدت همانند سال گذشته صعودی بوده هست، می بینیم که درآمد مالیاتی دولت حاصل از شماره‌گذاری روند نزولی داشته هست. در ۵ ماه اوائل سال گذشته درآمد مالیاتی حاصل از شماره‌گذاری خودرو بالغ‌بر ۵۱۰ میلیارد تومان بوده، در حالی که در مدت همانند سال‌جاری دولت تنها ۴۷۰میلیارد تومان از محل مالیات بر شماره‌گذاری خودرو درآمد اکتساب کرده هست.