نهایت دهقانی در اظهار کرد وگو با ایسنا در عکس العمل به تصمیم دولت عراق مبنی بر اجرای تحریم های آمریکا بر علیه ایران، ، اضافه کرد: دولت عراق با این کار منفعت های ملت و کشور خود را تامین نمی کند لکن تامین کننده منفعت های آمریکاست آن هم دولت آمریکا که با تحریم […]

نهایت دهقانی در اظهار کرد وگو با ایسنا در عکس العمل به تصمیم دولت عراق مبنی بر اجرای تحریم های آمریکا بر علیه ایران، ، اضافه کرد: دولت عراق با این کار منفعت های ملت و کشور خود را تامین نمی کند لکن تامین کننده منفعت های آمریکاست آن هم دولت آمریکا که با تحریم های یکجانبه گرایانه در سطح بین المللی انتقادات زیادی را متحمل شده هست مبنی بر اینکه آمریکا در پی پیروزی جویی و تامین نیروهای خود هست کاری که به شخصه ترامپ دنبال می نماید.

وی اضافه کرد: ترامپ با اقداماتی مثل خروج از موافقتنامه بین المللی و اعمال تحریم هایی بر کالاهای چینی و اروپایی و حالا نیز اعمال تحریم های یکجانبه گرایی بر ایران، سیاست هایش را با هدف تامین امنیت اسرائیل و تامین منفعت های ملی آمریکا دنبال می نماید حال اینکه در چنین شرایطی کشورهای اسلامی باید به فکر تامین منفعت های ملی خود نه تقویت منفعت های ملی آمریکا باشند.

دهقانی دنبال کرد: با توجه به این موارد، اینکه دولت عراق می گوید با تحریم ها مخالف هست اما برای محافظت منفعت های ملی خود تحریم ها را بر علیه ایران اعمال می کند این کار بدان معناست که اقدامش برای منفعت های ملی خود نیست و تنها در پی تامین منفعت های ملی آمریکا هست.

وی اضافه کرد: آنان قصد داشتند کشورهای اسلامی را به جان هم بیندازند تا منفعت های اسرائیل و منفعت های خود را تامین کرده و علاوه بر این منطقه را غارت کنند. آنان منحصرا در پی تامین منفعت های اسرائیل و منفعت های خودشان می باشند. در ظاهر کشورهای منسوب به آمریکا بیان می کنند که قصد دارند منفعت های شان را تامین کنند اما در باطن منفعت های آمریکا و اسرائیل را دنبال می نمایند.

دهقانی در انتهاء اظهار کرد: اگر هر کشوری برخلاف سیاست های آمریکا مشی کند آمریکا به آن کشور فشار مضاعف وارد می کند اما اگر کسی سیاست های آمریکا را تامین نماید آمریکا به شکلی دیگر مشی می کند، این خود نشان می دهد که تصمیم موخر دولت عراق، تامین منفعت های ملت این کشور نیست لکن تنها تامین منفعت های آمریکا هست. اگر دولت عراق در پی محافظت منفعت های ملی اش بود با کشورهای همسایه این مبحث را دنبال می کرد.

انتهای پیام