به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا: سخنگوی وزارت خارجه با بیان این که شاهد بازگشت مجدد مذاکره کنندگان ارشد مذاکرات وین به محل برگزاری مذاکرات هستیم، گفت: در جریان گفت‌وگوها، تاکنون بسیاری از جداول آماده شده است ، ستون های جداول آماده است ، بخشی از پرانتزها پاکسازی شده اند. سعید خطیب‌زاده در نشست […]

به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا:
سخنگوی وزارت خارجه با بیان این که شاهد بازگشت مجدد مذاکره کنندگان ارشد مذاکرات وین به محل برگزاری مذاکرات هستیم، گفت: در جریان گفت‌وگوها، تاکنون بسیاری از جداول آماده شده است ، ستون های جداول آماده است ، بخشی از پرانتزها پاکسازی شده اند.

سعید خطیب‌زاده در نشست مطبوعاتی خود در این ارتباط ادامه داد: توافقاتی در خصوص ایده ها انجام شده است و در حال تبدیل شدن به کلمات است . البته موضوعات باقی مانده کلیدی هستند و حل آنها نیازمند اخذ تصمیمات سیاسی است به ویژه از طرف واشنگتن درخصوص رفع تحریم ها علیه ایران .