دکتر سیدحسن هاشمی در اظهار کرد وگو با ایسنا، در مورد درنهایت افزایش تعرفه ها در نیمه دوم سال ۹۷، اظهار کرد: با توجه به تغییراتی که در بازار رخ داد و در پی افزایش هزینه های جایگاه ها درمانی، شورای عالی بیمه مصوبه ای برای همه بخش ها اعم از دولتی، خیریه ها و […]

دکتر سیدحسن هاشمی در اظهار کرد وگو با ایسنا، در مورد درنهایت افزایش تعرفه ها در نیمه دوم سال ۹۷، اظهار کرد: با توجه به تغییراتی که در بازار رخ داد و در پی افزایش هزینه های جایگاه ها درمانی، شورای عالی بیمه مصوبه ای برای همه بخش ها اعم از دولتی، خیریه ها و خصوصی داشت که طبق آن قرار گردید به تعرفه های فعلی ۵.۵ ۵ درصد اضافه گردد.

وی اضافه کرد: با توجه به اینکه رشد دستمزد صفر بوده، تحولی نکرده و هیچ افزایشی نداشته هست، اگر در این زمینه مصرّند و قصد ندارند به دستمزدها رقمی را اضافه کنند، دست کم در بخش هتلینگ که دربردارنده تهیه ارزاق، ایاب وذهاب و خدماتی هست که به طور سرپایی برای مریض ها انجام می گردد، ۵.۵ در حال حاضر منتظر هستیم تا هیات وزیران در این زمینه تصمیم بگیرد. هاشمی با بیان اینکه در عین حال برای سال آینده هم پیش از اینکه بودجه تقدیم مجلس گردد، شورای عالی بیمه نظرش را در مورد تعرفه ها اعلام خواهد کرد، اضافه کرد: این مبحث در دستور کار جلسه بعدی شورای عالی بیمه قرار دارد که تعرفه های سال ۹۸ را با کمک نظام پزشکی و علاوه بر این سازمان برنامه و بودجه، بیمه ها و وزارت اقتصاد تقدیم دولت کند.

وزیر بهداشت با بیان اینکه کارشناسان روی تعرفه های سال آینده کار می کنند، اظهار کرد: دست کم انتظارمان این هست که در تعرفه های سال آینده، هزینه تمام شده در سال ۹۷ به علاوه قیمت تورم در سال ۹۸ دقیقا دیده و محاسبه گردد.

در نتیجه انتظار این هست که شورای عالی بیمه جز به منطق اقتصادی در این حوره به نکته دیگری توجه نکند. در عین حال کمک هم بکنند که بیمه ها بتوانند این بار را بردارند و این کمک هم باید از طریق بودجه صورت پذیرد.

انتهای پیام