به گزارش خبرنما ،عبدالحمید حمزه پور مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ ساعت ۹ الی ۱۱ صبح در سامانه ارتباط دولت و مردم سامد به شماره ۱۱۱ پاسخگوی مستقیم سوالات مردمی خواهند بود.

 

به گزارش خبرنما ،عبدالحمید حمزه پور مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ ساعت ۹ الی ۱۱ صبح در سامانه ارتباط دولت و مردم سامد به شماره ۱۱۱ پاسخگوی مستقیم سوالات مردمی خواهند بود.