برترین ها: اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در صفحه توئیتر خود نوشت: دولت از نقد منتقدان و مخالفان خود استقبال می‌کند، اما تخریب دولتی را که در خط مقدم جنگ اقتصادی است، نادرست می‌داند.

برترین ها: اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در صفحه توئیتر خود نوشت: دولت از نقد منتقدان و مخالفان خود استقبال می‌کند، اما تخریب دولتی را که در خط مقدم جنگ اقتصادی است، نادرست می‌داند.