وزیر اطلاعات گفته در توزیع مواد مخدر قبلا به صورت استفاده از مسیرهای خشکی بود ولی در حال حاضر توزیع مواد مخدر از طریق آبی و هوایی انجام می‌شود و حتی با پهپادها هم مواد مخدر را جابجا می‌کنند. موضعی که سوژه انتشار کارتونی در خبرگزاری تسنیم شد.

وزیر اطلاعات گفته در توزیع مواد مخدر قبلا به صورت استفاده از مسیرهای خشکی بود ولی در حال حاضر توزیع مواد مخدر از طریق آبی و هوایی انجام می‌شود و حتی با پهپادها هم مواد مخدر را جابجا می‌کنند. موضعی که سوژه انتشار کارتونی در خبرگزاری تسنیم شد.

جنس خوب، تحویل فوری با پهپاد، دربِ منزل!