به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، بر طبق اساسنامه صندوق توسعه ملی، اعطای کلیه تسهیلات صندوق تنها از طریق عاملیت بانک های دولتی و غیردولتی هست، بر این اساس طی حدود هفت سال گذشته از ایجاد صندوق، حدود ۱۰۴ میلیارد و ۸۰۸ میلیون دلار  قرارداد عاملیت با بانک های عامل به منظور اعطای تسهیلات […]

به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، بر طبق اساسنامه صندوق توسعه ملی، اعطای کلیه تسهیلات صندوق تنها از طریق عاملیت بانک های دولتی و غیردولتی هست، بر این اساس طی حدود هفت سال گذشته از ایجاد صندوق، حدود ۱۰۴ میلیارد و ۸۰۸ میلیون دلار  قرارداد عاملیت با بانک های عامل به منظور اعطای تسهیلات منعقد شده هست.  

 در روال اعطای تسهیلات صندوق توسعه ملی و در اجرای قراردادهای عاملیت اعطای تسهیلات ارزی، طرح هایی که بانک ها تائید و به صندوق می فرستند از نظر انطباق با ضابطه های ناظر بر اعطای تسهیلات از مراجع صندوق ارزیابی و در صورت تائید، اعلام وصول (پذیرش اولیه) می گردند. بعد از اعلام وصول، بانک عامل توان دارد قرارداد همکاری برای اجرای طرح را با تقاضاکننده منعقد و با ارسال مدارک ذی ربط نسبت به دریافت مسدودی برای طرح، که به معنای تخصیص تسهیلات ارزی از مراجع صندوق هست، اقدام نماید تا از آن محل، گشایش اعتبارات ذی ربط صورت پذیرد.

ارزیابی آخرین وضع تسهیلات دهی صندوق توسعه ملی در حوزه ارزی نشان می دهد که طرح های اعلام وصول شده (فعال) تا انتهاء نیمه اول سال کنونی ۳۵۸ فقره با مبلغی حدود  ۴۰.۴ ۴ میلیارد دلار بوده هست که برای ۳۲۸ فقره از آنها با مجموع ۳۷.۷ ۷ میلیارد دلار مسدودی صادر  و به عبارتی مراجع در نظرگرفته شده هست. از محل این مسدودی ها نیز حدود ۲۷.۵ ۵ میلیارد دلار، گشایش ارزش فعال بابت ۲۹۸ طرح انجام گرفته هست، از بین این تعداد نیز برای ۲۷۶ فقره رقمی معادل ۱۶.۸ ۸ میلیارد دلار پرداخت قطعی انجام شده هست.

اما از زمان ایجاد صندوق توسعه تا انتهاء شهریورماه سال کنونی به عللی من جمله عدم تکمیل مستندات در موعد قطعی و درخواست بانک و تقاضاکننده، حدود ۱۴۰ پرونده اعلام وصول شده  به مبلغی حدود سه میلیارد و ۸۹۰ میلیون دلار و ۱۷۱ پرونده مسدود شده به مبلغی حدود پنج میلیارد و ۳۲ میلیون دلار ابطال و یا کنسل و از دستور کار صندوق و بانک ها خارج شده  هست.

در ادامه این گزارش مجموعه ای از طرح های اعلام وصول و مسدود شده و علاوه بر این میزان گشایش ها و پرداخت های قطعی انجام شده از محل این مسدودی ها از اوائل ایجاد صندوق تا انتهاء شهریورماه سال کنونی مورد ارزیابی قرار گفته هست.

طرح های بالادستی نفت و گاز

کارکرد صندوق توسعه ملی از این حکایت دارد که قسمت طرح های بالادستی نفت و گاز از طرح های اعلام وصول شده حدود ۱۶.۸ ۸ میلیارد دلار، ذی ربط به ۱۱ فقره طرح بوده که برای تمام آنها مسدودی صادر گردیده هست. از طرح های دارای مسدودی، در مجموع حدود ۱۲.۴ ۴ میلیارد دلار موفق به گشایش ارزش شده و بابت آنها ۸.۳ ۳ میلیارد دلار  پرداخت شده هست. از مبلغ مسدود شده در این بخش، ۶.۸ ۸ میلیارد دلار بابت چهار فقره طرح ذی ربط به بخش خصوصی و ۹.۹ ۹ میلیارد دلار برای هفت فقره طرح ذی ربط به شرکت های منسوب به نهادهای عمومی غیردولتی هست.

 طرح های پایین دستی نفت و گاز

اما قسمت طرح های پایین دستی نفت و گاز از طرح های اعلام وصول شده حدود ۳۵۸ میلیون دلار، ذی ربط به چهار فقره طرح هست که برای تمام آنها مسدودی صادر گردیده هست. علاوه بر این برای سه فقره از این طرح ها، حدود ۳۷ میلیون دلار گشایشاعتبار انجام شده هست. البته آمار نشان می دهد که بابت یکی از این سه طرح، ۲۸ میلیون دلار به تقاضا کنندگان پرداخت شده هست. تمام طرح های مسدود شده در این بخش نیز ذی ربط به بخش خصوصی هست.

طرح های پتروشیمی

علاوه بر این قسمت طرح های پتروشیمی از طرح های اعلام وصول شده ۳.۷ ۷ میلیارد دلار در ۱۴ طرح هست که برای ۱۱ فقره از آن ها در مجموع ۳.۲ ۲ میلیارد دلار مسدودی صادر گردیده هست. به جزیک فقره از طرح های مسدود شده، به مبلغ ۲۸۹ میلیون دلار که ذی ربط به شرکت منسوب به نهادهای عمومی غیردولتی هست، مابقی به بخش خصوصی اختصاص دارد. از مجموع طرح های مسدود شده نیز برای ۱۰ طرح با مجموع رقمی حدود ۱.۴ ۴ میلیارد دلار گشایش ارزش شده هست که بابت پنج فقره از آنها حدود ۳۰۹ میلیون دلار پرداخت انجام شده هست.

 طرح های پالایشگاهی

  طرح های پالایشگاهی نیز از طرح های اعلام وصول شده  حدود ۴.۵ ۵ میلیارد دلار برای هفت طرح قسمت برده اند که برای شش فقره از آنها حدود ۴.۳ ۳ میلیارد دلار مسدودی صادر گردیده هست. کارکرد صندوق توسعه ملی بیانگر از آن هست که سه فقره از طرح های مسدود شده به مبلغی حدود ۲.۵ ۵ میلیارد دلار به بخش خصوصی و مابقی با رقمی حدود ۱.۷ ۷ میلیارد دلار به شرکت های منسوب به نهادهای عمومی غیردولتی اختصاص دارد. بابت تمام طرح های مسدود شده در این بخش، در مجموع ۳.۹ ۹ میلیارد دلار  گشایش ارزش انجام شده که برای پنج فقره از آنها حدود ۲.۴ ۴ میلیارد دلار پرداخت انجام شده هست.

طرح های نیروگاهی

قسمت نیروگاه ها از طرح های اعلام وصول شده حدود ۴.۸ ۸ میلیارد دلار برای ۵۱ طرح هست. ۵ ۵ میلیارد دلار مسدودی صادر گردیده هست. ۸ میلیارد دلار در  ۳۹ طرح گشایش ارزش شده و ۲.۸ ۲ میلیارد دلار برای ۳۵ طرح پرداخت شده هست.۲ در این بخش از طرح های مسدود شده ۴۰ طرح به مبلغ ۳.

۲ میلیارد دلار ذی ربط به بخش خصوصی و تعاونی و شش طرح به مبلغ ۱.۲ ۳ میلیارد دلار نیز ذی ربط به شرکت های منسوب به نهادهای عمومی غیردولتی هست.۳ قسمت طرح های حمل و نقل از طرح های اعلام وصول شده حدود ۲.

طرح های حمل ونقل

۱۴۷ میلیون دلار برای ۱۸ طرح هست که برای ۱۳ فقره از آنها به مبلغ حدود ۱.۱۴۷ ۸۰۲ میلیون دلار مسدودی صادر گردیده هست.۸۰۲ در این بین سه طرح به مبلغی حدود ۲۹۹ میلیون دلار ذی ربط به شرکت های منسوب به نهادهای عمومی غیردولتی و ۱۲ طرح با حدود ۱.

۵۰۳ میلیون دلار ذی ربط به بخش خصوصی و سایر هست.۵۰۳ از مجموع طرح های مسدود شده در این حوزه نیز، پنج طرح موفق به گشایش ارزش شده اند که مبلغ آن در مجموع  حدود ۳۴۴ میلیون دلار هست.

علاوه بر این از این اعتبارات، سه طرح به فاز پرداخت دست یافته و در مجموع حدود ۲۶۷ میلیون دلار برای آنها پرداخت شده هست. طرح های فولادی از طرح های اعلام وصول شده حدود ۲.

 طرح های فولادی

۷ میلیارد دلار  برای ۳۴ طرح قسمت دارند که برای ۳۱ فقره از آنها به مبلغی حدود ۲.۷ ۳ ۷ میلیارد دلار ذی ربط به بخش خصوصی، تعاونی و مابقی به تعداد شش فقره طرح با مبلغی حدود ۶۱۰ میلیون دلار ذی ربط به شرکت های منسوب به نهادهای عمومی غیردولتی هست. در مجموع ۲۹ طرح موفق به گشایش ارزش اسنادی از محل مسدودی خود در مجموع  به مبلغی معادل ۱.۷ ۹ میلیون دلار شده اند که ۲۷ مورد از آنها به فاز پرداخت دست یافته و در مجموع ۱.

۲ میلیارد دلار بابت آنها پرداخت شده هست.۹ قسمت طرح های ذی ربط به سیمان، کاشی، سنگ و صنعت های همانند از سرجمع طرح های اعلام وصول شده حدود ۳۵۶ میلیون دلار برای ۳۲ طرح هست که برای تمام آنها مسدودی و پوشش ارزی صادر گردیده هست.۲ اعتبارات گشایش یافته از محل این مسدودی ها برای ۳۲ طرح معادل ۳۴۱ میلیون دلار هست که ۳۰ فقره از آنها به فاز پرداخت دست یافته و بابت آن ها درمجموع حدود ۲۷۰ میلیون دلار پرداخت شده هست.

طرح های سیمان، کاشی، سنگ و صنعت های همانند

۳۱ فقره از طرح های مسدود شده در این بخش، ذی ربط به بخش خصوصی و تعاونی با مجموع مبلغی بالغ بر ۳۴۳ میلیون دلار هست و یک فقره طرح به مبلغ ۱۳. ۵ میلیون دلار ذی ربط به شرکت های منسوب به نهادهای عمومی غیردولتی هست.

۳۱ ۵ ) از طرح های اعلام وصول شده معادل پنج میلیارد دلار برای ۱۸۷ طرح قسمت برده اند که برای ۱۷۴ مور  آن به مبلغ کل ۴.

 طرح های بخش صنعت و معدن و سایر طرح ها

 ۳ میلیارد دلار ذی ربط به ۱۶۲ طرح بخش خصوصی و تعاونی هست و مانده آنان به شرکت های منسوب به نهادهای عمومی غیردولتی اختصاص دارد…)   همچنین در این بخش از مجموع طرح های مسدود شده، ۱۶۳ طرح موفق به گشایش ارزش، به مبلغی معادل ۳.۲ ۳ میلیارد دلار شده اند که برای ۱۵۹ فقره از آنها، حدود ۱.

۹ میلیارد دلار پرداخت قطعی انجام شده هست.۳ در مجموع از کل منابعی که از محل مراجع ارزی صندوق توسعه ملی برای بخخش های متفاوت اعلام وصول شده هست، ۴۱ درصد به نفت و گاز (بالادستی)، ۱۲ درصد نیروگاه ها، ۱۱ درصد پالایشگاه ها، ۹ درصد پتروشیمی، ۹ درصد صنعت و معدن، هفت درصد فولاد، پنج درصد حمل و نقل، یک درصد نفت و گاز(پایین دستی)، یک درصد سیمان و سنگ و چهار درصد به سایر بخش ها اختصاص دارد.   

۳ ۹

انتهای پیام