به گزارش خبرنما به نقل از گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری برنا؛ جبار آذین در یادداشتی نوشت: تازگی در ارتباط با تغییرات احتمالی یا تحول در اوج یادداشتی نوشته ام و لذا چندان به آن نمی پردازم، ولی درمورد سخن و دیدگاه یکی از سینماگران که می تواند فقط نظر او درباره اوج نباشد، ذکر نکاتی […]

به گزارش خبرنما به نقل از گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری برنا؛ جبار آذین در یادداشتی نوشت: تازگی در ارتباط با تغییرات احتمالی یا تحول در اوج یادداشتی نوشته ام و لذا چندان به آن نمی پردازم، ولی درمورد سخن و دیدگاه یکی از سینماگران که می تواند فقط نظر او درباره اوج نباشد، ذکر نکاتی را لازم می دانم. با نظر ده نمکی و جیرانی، در این خصوص که باید پرونده فعالیت های سازمان هنری و رسانه ای اوج، مورد تحلیل کارشناسی قرار گیرد و عملکردهای مثبت ومنفی و قوی و ضعیف آن، بررسی و نقد شود، موافق هستم.

ولی با سخن جیرانی و این مساله که اوج، به رغم توانایی های فراوان مالی و ابزاری و حمایت گسترده، توانسته است، یک جریان فکری تاثیر گذار در سینما ایجادکند، مخالفم. چرا که حضور و فعالیت های غلط نامدیران اشتباهی سینما، برگزاری جشنواره های بدون ثمر و بودجه بر باده و همکاری گروهی از ارگانی های مدعی ارزشی با آنها، یکه تازی های مافیا و فعالیت های پولشویان و کجروی های دولتی ها و اشتباه ها، سهل انگاری ها و خودمحوری های برخی ارگانی ها و سلطه ابتذالگراها بر سینما، چرت و غفلت مسوولان فرهنگی و بی اعتنایی های اوج به نابسامانی های سینما و…سخن جیرانی ها درباره اوج رانقض می کند.

با آنکه درمیان کارها و تولیدات اوج، انواع کالاهای فرهنگی و هنری با رویکردهای کمرنگ و پر رنگ و شعارهای ارزشی مشاهده می شود، اما این رخداد، حاصل یک برنامه استراتژیک و مدون با هدف جریان سازی فرهنگی نیست، که نتیجه تزریق هزینه های میلیاردی از بیت المال است.

کسانی که با کارنامه سینمایی، رسانه ای و تلویزیونی جیرانی آشنا هستند، می دانند که تعریف او و دیگرانی چون او از تشکل هایی مانند اوج، بیش از آنکه نشات گرفته از توجه به فرهنگ، سینما، هنر و نگرش ها و نیازهای اجتماعی باشد، از نگاه منفعت طلبانه و فرصت جویانه برای کسب حمایت مالی و امکاناتی اوج سر چشمه می گیرد. از همین رونظر جیرانی را از زاویه فرهنگی، نباید جدی گرفت و باید تمایلات مالی را علت آن دانست.

آری، عملکرد، جایگاه و نقش امثال اوج، قابل نقد و تحلیل کارشناسانه است و این با تمجید نابجا و یا تخریب مغایراست