خبرنگار شبکه خبری “المیادین” به نقل از دستگاه اطلاعات ملی عراق به جزییات بیشتر و محل دستگیری و دیگر جزییات این خبر هیچ اشاره‌ای نکرده است. خبر تکمیل می‌شود.

خبرنگار شبکه خبری “المیادین” به نقل از دستگاه اطلاعات ملی عراق به جزییات بیشتر و محل دستگیری و دیگر جزییات این خبر هیچ اشاره‌ای نکرده است.

خبر تکمیل می‌شود.