محمود واعظی در اظهار کرد وگو با ایسنا، در مورد دلیل عدم معرفی سخنگو از سوی دولت اظهار کرد: دلیل دیرکرد در معرفی سخنگوی این هست که می خواهیم این شخص از داخل دولت انتخاب گردد. انتهای پیام

محمود واعظی در اظهار کرد وگو با ایسنا، در مورد دلیل عدم معرفی سخنگو از سوی دولت اظهار کرد: دلیل دیرکرد در معرفی سخنگوی این هست که می خواهیم این شخص از داخل دولت انتخاب گردد.

انتهای پیام