به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، بر طبق قانون بودجه ۱۳۹۷ دولت مکلف است با حذف سه دهک بالای درآمدی، مراجع ۳۰ هزار میلیارد تومانی حدس شده برای توزیع نقدی را به باقی مانده یارانه بگیران در فهرست سازمان هدفمندی یارانه ها بپردازد، اما اجرای قانون هدفمندی در پنج ماه خستین سال کنونی نشانی […]

به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، بر طبق قانون بودجه ۱۳۹۷ دولت مکلف است با حذف سه دهک بالای درآمدی، مراجع ۳۰ هزار میلیارد تومانی حدس شده برای توزیع نقدی را به باقی مانده یارانه بگیران در فهرست سازمان هدفمندی یارانه ها بپردازد، اما اجرای قانون هدفمندی در پنج ماه خستین سال کنونی نشانی از تحقق این قانون ندارد و همچنان انحراف در آن دیده می گردد؛ همانطوری که از اوائل اجرای قانون هدفمندی یارانه ها از سال ۱۳۸۹ تا به حال نیز این چنین بوده است.

این در حالی است که بر طبق قانون بودجه سال کنونی منحصرا ۳۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت نقدی مدنظر داشته گردید که در این حالت در هر ماه دولت امکان پرداخت ۲۵۰۰ میلیارد تومان یارانه را دارد و با ثابت ماندن ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان برای هر نفر می توانست به حدود ۵۴ میلیون نفر یارانه نقدی بپردازد.

اما کارکرد قانون در این مدت نشان می دهد که در پنج ماه اول سال جاری حدود ۱۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بابت یارانه های نقدی پرداخت شده است. محاسبه های حاکی آن است که دولت در هر ماه حدود ۳۵۶۰ میلیارد تومان برای یارانه نقدی پرداخت نموده است و این رقم نسبت به ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی که باید برای توزیع نقدی اختصاص پیدا کند، برای حدود ۷۸ میلیون و ۲۴۰ هزار نفر پرداخت شده است که در قیاس با جمعیت حدود ۷۷ میلیون نفری که در سال گذشته اعلام شده بود یارانه دریافت می کنند، افزایش نشان می دهد.

در مقایسه قانون و کارکرد آن مشخص می گردد که دولت حدود ۱۰۶۰ میلیارد تومان در هر ماه اضافی بر رقم مصوب پرداخت نموده است که در طول پنج ماه به بیشتر از ۵۰۰۰ میلیارد تومان می رسد.

این در حالی است که در قانون به دولت اذن جابجایی مراجع تا سقف ۱۰ درصد از سایر ردیف های تبصره هدفمندی برای اعطای یارانه نقدی و غیر نقدی داده شده است. از طرفی دیگر این مجوز به دولت داده شده که قسمتی از حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان حدس شده برای اضافی بر سقف مراجع دریافتی حاصل از فروش فرآورده های نفتی مصوب در تبصره هدفمندی را به پرداحت یارانه ها اختصاص دهد.

این دو مجوز قانونی، خود به شکلی دست دولت برای انتقال مراجع در پرداخت های نقدی را باز گذاشته و عدم حذف سه دهک بالایی را رقم زده است.

البته مرکز پژوهش های مجلس نیز در گزارش خود یادآور شده که دولت در برای پنج ماه اول سال کنونی گزارشی درباره حذف سه دهک بالایی عرضه نکرده است، در عین حال که در مدت موخر هم جوابی درباره نحوه حذف یارانه بگیران پر در آمد از سوی مسئولین ذی ربط دریافت نشده است.

انتهای پیام