آفتاب نیوز : وزرای شرکت کننده در جلسه امروز چهارشنبه هیات دولت، با حضور در جمع خبرنگاران، به پرسش ها طرح شده جواب دادند.

آفتاب نیوز : وزرای شرکت کننده در جلسه امروز چهارشنبه هیات دولت، با حضور در جمع خبرنگاران، به پرسش ها طرح شده جواب دادند.