مطابق اعلام بانک مرکزی از ظرفیت نقدینگی ها این رقم از ۱۶۴۶ هزار میلیارد تومان هم گذر کرده هست؛ نقدینگی که به نظر می آید حوزه های سرمایه ای مثل بازار ارز و سکه و حتی مسکن قادر نبوده اند کمکی به جذب آن کنند. حوزه موثر دیگر در جذب نقدینگی ها بازار بورس هست […]

مطابق اعلام بانک مرکزی از ظرفیت نقدینگی ها این رقم از ۱۶۴۶ هزار میلیارد تومان هم گذر کرده هست؛ نقدینگی که به نظر می آید حوزه های سرمایه ای مثل بازار ارز و سکه و حتی مسکن قادر نبوده اند کمکی به جذب آن کنند.

حوزه موثر دیگر در جذب نقدینگی ها بازار بورس هست که آن هم علی الظاهر به سبب کوچک بودن توان مقابله با ظرفیت نقدینگی به عظمت ۱۶۴۶ هزار میلیارد تومان را ندارد.

بانک ها و بانک مرکزی دو کانال نیرومند پمپاژ نقدینگی

این عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی با بیان اینکه نقدینگی از دو کانال بانک مرکزی بر سایر بانک ها ایجاد می گردد، اظهار کرد: بانک مرکزی هر وقتی که پول پرقدرتی را وارد اقتصاد می کند، موجب ایجاد نقدینگی می گردد. پولی که بانک مرکزی وارد اقتصاد می کند، ضریب فزاینده نقدینگی ۶.۵ ۵ ۵ تومان نقدینگی ایجاد می گردد.

وی با بیان اینکه بخش دیگری از نقدینگی ها توسط بانک ها خلق می گردد، اظهار کرد: در بانک ها با پدیده ترازنامه های موهومی یا جعلی رو به رو هستیم. این مساله موجب خلق نقدینگی از سوی بانک ها خواهد گردید. ترازنامه جعلی یعنی اینکه به طور مثال بانک ها تسهیلاتی را واگذار کرده اند اما با وجود اینکه هنوز معوق هست، آن سپرده و حتی سودش را در ترازنامه خود حساب می کنند.

شقاقی با بیان اینکه ترازنامه های موهومی موجب جذب زیادتر سپرده ها توسط بانک ها می گردد، اظهار کرد: این جذب سپرده ها موجب می گردد از سویی بانک ها نفع بیشتری هم بابت سپرده ها پرداخت کنند که همین مساله موجب افزایش ظرفیت نقدینگی هم خواهد گردید. مجموع اینها موجب خلق ظرفیت عظیمی از نق دینگی توسط بانک ها شده هست.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه دولت به جای بانک مرکزی به سمت استقراض از بانک ها رفته هست، اظهار کرد: این در حالی هست که تا قبل از این استقراض دولت از بانک مرکزی اتفاق می افتاد، اما در شرایط فعلی دولت بدهکار سایر بانک ها شده هست.

بدون حقیقی کردن ترازنامه ها نمی توان سالم سازی را شروع نمود

او با بیان اینکه اگر نتوانیم ترازنامه بانک ها را حقیقی کنیم، توان نداریم سالم سازی بانک ها را شروع کنیم، اظهار کرد: بخش بسیاری از درآمدهای بانک ها موهومی هست که دربردارنده مطالبات معوق و مشکوک الوصول می باشند که آنان را به عنوان دارایی خود به حساب آورده اند. اگر ما ترازنامه ها را حقیقی کنیم، امکان دارد حتی مشخص گردد بعضی از بانک ها ورشکسته می باشند.

۷ ۷ درصد بوده هست، اظهار کرد: این در حالی هست که میانگین رشد تولید (جاری- اسمی) ۱۵ درصد بوده هست که نشان می دهد این نقدینگی به سوی تولید هم نرفته و در بانک ها انباشته شده و با یک تکانه از بانک ها خارج و بقیه بازارهای سرمایه ای را متلاطم کرد.

او در انتهاء با اشاره به میزان تاثیرگذاری حوزه های سرمایه ای مثل حوزه بورس در جذب نقدینگی ها اظهار کرد: به طور اساسی بورس تمام تنها جذب ۵۰ هزار میلیارد تومان از نقدینگی را دارد که این مساله توان ندارد چندان کمکی به جذب نقدینگی های در ابعاد ۱۶۴۶ هزار میلیارد تومان کند.

به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، بانک مرکزی جدیدا ظرفیت نقدینگی را ۱۶۴۶ هزار میلیارد تومان اعلام نمود. ظرفیت نقدینگی با رشد ۲۰.۵ ۵ درصدی نسبت به مردادماه سال گذشته تا ۱۶۴۶ هزار میلیارد تومان ثبت شده هست؛ این رقم در قیاس با ۱۳۶۶ هزار میلیارد تومان مرداد ۱۳۹۵ تا بیشتر از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رشد دارد. ۸ این در حالی هست که در قیاس با ۱۶۰۲ هزار میلیارد تومان تیرماه سال کنونی نیز حدود ۴۴ هزار میلیارد تومان در یک ماه افزایش داشته هست.

انتهای پیام