سایه انتقام، عنوان بازی بود که امروز و در اولین سالگرد شهادت سردار سلیمانی رونمایی شد. روند تولید این بازی از پارسال آغاز شده است و توانمندی های نظامی کشورمان را معرفی می کند. این بازی قابلیت نصب روی تلفن همراه را دارد.      

بازی سایه انتقام

سایه انتقام، عنوان بازی بود که امروز و در اولین سالگرد شهادت سردار سلیمانی رونمایی شد.

روند تولید این بازی از پارسال آغاز شده است و توانمندی های نظامی کشورمان را معرفی می کند.

این بازی قابلیت نصب روی تلفن همراه را دارد.