بخشنامه بانک مرکزی در این ارتباط دارای هشت بند هست که در این اینفوگرافی به آن می پردازیم. گرافیک: پدرام آقائی

بخشنامه بانک مرکزی در این ارتباط دارای هشت بند هست که در این اینفوگرافی به آن می پردازیم.

گرافیک: پدرام آقائی