برترین ها: محمدرضا زائری، روحانی و فعال سیاسی با انتقاد از طرح فیلترینگ اینستاگرام، در صفحه اش درج کرد: حالا با وجود اینکه تجربه شکست فیلترینگ تلگرام جلوی روی شماست از فیلتر کردن اینستاگرام سختن می گویید؟

برترین ها: محمدرضا زائری، روحانی و فعال سیاسی با انتقاد از طرح فیلترینگ اینستاگرام، در صفحه اش درج کرد:

حالا با وجود اینکه تجربه شکست فیلترینگ تلگرام جلوی روی شماست از فیلتر کردن اینستاگرام سختن می گویید؟

انتقاد صریح زائری از طرح فیلترینگ اینستاگرام