برای سال آینده نیز شرایط دست اندکی از گذشته ندارد و اصلاح هزینه ای که دولت انجام داده، آن را ناچار کرده که از مبلغ حدس شده برای بودجه های عمرانی نیز تا حدودی بکاهد. دولت در لایحه بودجه سال آینده رقم ۶۴ هزار میلیارد تومان را برای بودجه های عمرانی پیشنهاد کرده که حدود ۲۰۰۰ […]

برای سال آینده نیز شرایط دست اندکی از گذشته ندارد و اصلاح هزینه ای که دولت انجام داده، آن را ناچار کرده که از مبلغ حدس شده برای بودجه های عمرانی نیز تا حدودی بکاهد.

دولت در لایحه بودجه سال آینده رقم ۶۴ هزار میلیارد تومان را برای بودجه های عمرانی پیشنهاد کرده که حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان نسبت به سال جاری افزایش داشته است؛ اما به هر ترتیب با توجه به شرایط خاصی که بر بودجه در سال آینده حاکم است و باید هزینه ها را تا حد ممکن کاهش دهد، این اتفاق برای پروژه های عمرانی افتاده که دولت نه فقط نتوانسته رقم بودجه این بخش را افزایش دهد، لکن در اصلاحیه ای که بر لایحه زده و به مجلس برده، سر انجام از بودجه عمرانی کم کرده و بودجه این بخش در حد سال جاری بسته گردیده است.

اگر چه از سال های گذشته دولت نتوانسته پروژه عمرانی تازه ای را کلنگزنی کند و علاوه بر این با اولویت بندی سالانه، قسمتی از آنان را به اتمام برساند، اما سر انجام قدرت مالی کفاف تامین دست کم ۵۰۰ هزار میلیارد تومان برای اتمام پروژه را نمی دهد. به همین علت طی یکی – دو سال گذشته به صورت جدی تری خواهان ورود بخش خصوصی برای همکاری در اتمام طرح های نیمه تمام بوده است.

جدیدا نیز ملکوتی خواه – مدیر پروژه همکاری عمومی خصوصی سازمان برنامه و بودجه – گفته که این نگرش که دولت، کارفرما و بخش خصوصی، پیمانکار است باید اصلاح گردد و بخش خصوصی راهکارهای جدید تامین مالی و اجرای طرح ها را ارزیابی و عرضه کند؛ هرچند که در بدنه دولت چسبندگی دستگاه ها به بعضی طرح های نیمه تمام، واگذاری به بخش خصوصی را با مشکل رو به رو کرده است.

با این وجود دولت تاکید دارد برطرف تضاد منفعت های دستگاه های اجرایی و موانع مراحل متفاوت واگذاری طرح های نیمه تمام بخش خصوصی هدف لایحه دولت در این زمینه است که آن را در بودجه سال آینده مورد ارزیابی قرار داده است.

انتهای پیام