وی اضافه کرد: در واقع رضایتمندی مریض نشان دهنده عرضه صحیح خدمات مطلوب در بیمارستان هست؛ رضایتی که قطعا توان ندارد تنها با عرضه خدمات حرفه ای و بهره مندی از فناوری های مدرن پژوهشگر گردد، لکن کیفیت، تنوع خدمات هتلینگ و مشی کارکنان بیمارستان ها، قسمت عمده ای در ایجاد رضایت در مریض ها […]

وی اضافه کرد: در واقع رضایتمندی مریض نشان دهنده عرضه صحیح خدمات مطلوب در بیمارستان هست؛ رضایتی که قطعا توان ندارد تنها با عرضه خدمات حرفه ای و بهره مندی از فناوری های مدرن پژوهشگر گردد، لکن کیفیت، تنوع خدمات هتلینگ و مشی کارکنان بیمارستان ها، قسمت عمده ای در ایجاد رضایت در مریض ها دارد. حال هرچه خدمات عرضه شده در بیمارستان ها متنوع تر و با کیفیت خوب تر عرضه شوند، رضایت مریض ها و احتمال انتخاب دو مرتبه بیمارستان توسط آنان نیز زیادتر می گردد.

وی با بیان اینکه هدف وزارت بهداشت عرضه خدمات مناسب و با کیفیت و به هنگام به مردم در هنگام مریضی هست، اظهار کرد: در عین حال به طور مستمر تاکید می کنیم از مراجع موجود در بخش معالجه کشور اعم از نیروی انسانی، تجهیزات، فضای فیزیکی، تخت های بیمارستانی و … استفاده بهینه ای شده و هزینه – اثربخشی خدمات در حد بالاترین کیفیت افزایش یابد. در عین حال کاهش نابرابری و ایجاد عدالت در بهره مندی از خدمات معالجه و افزایش رضایتمندی مردم از دیگر اغراض حوزه معالجه وزارت بهداشت در بیمارستان های کشور هست.

معاون معالجه وزیر بهداشت با اشاره به کارهای انجام شده در زمینه افزایش رضایتمندی مریض ها، اظهار کرد: در این راستا در قالب طرح دگرگونی نظام تندرستی، تخت های نگهدارى های مخصوص در کشور از ۵هزار و ۸۲۰ تخت به ۸هزار و ۲۷۳ تخت افزایش یافت که این میزان افزایش، رشدی ۴۲ درصدی را در حوزه تخت های نگهدارى مخصوص نشان می دهد.

جان بابایی دنبال کرد: در عین حال قرار هست بر طبق برنامه ریزی هایی که انجام داده ایم،  ۷۵۰ تخت نگهدارى مخصوص جدید دیگر نیز به حجم بیمارستان های دولتی کشور اضافه گردد.

وی با بیان اینکه ساخت ۱۵۰۰ واحد مخصوص زایمان نیز در زمینه افزایش رضایتمندی مریض ها در بیمارستان های دولتی بوده هست، اظهار کرد: در عین حال ۲۰۲ بخش اورژانس در بیمارستان های تروما و کلیدی کشور ساخته گردید و یا توسعه یافت. در سایر بیمارستان ها نیز نوسازی اورژانس ها را انجام دادیم و ۱۸۰۰ تخت اورژانس هم به حجم اورژانس های کشور اضافه گردید.

در عین حال توسعه خدمات تندرستی روان نیز با ایجاد ۱۳۰۰ تخت جدید بستری و روانپزشکی و ۱۵ بخش اورژانس روانپزشکی همراه با بازسازی بخش های موجود و راه اندازی ۸۳ مرکز جامع خدمات تندرستی برای مریض ها خاص از دیگر کارهای وزارت بهداشت در این زمینه بوده هست.

انتهای پیام