در همین راستا مرغداران اعتقاد دارند با توجه به این که بخش اعظمی از نرخ تمام شده گوشت مرغ را خوراک آن – که وارداتی و منسوب به ارز هست – تشکیل می دهد، ستاد تنظیم بازار باید نسبت به افزایش نرخ مرغ زنده و گوشت مرغ اقدام نماید.  در همین راستا آنان به عنوان تولیدکننده و […]

  در همین راستا مرغداران اعتقاد دارند با توجه به این که بخش اعظمی از نرخ تمام شده گوشت مرغ را خوراک آن – که وارداتی و منسوب به ارز هست – تشکیل می دهد، ستاد تنظیم بازار باید نسبت به افزایش نرخ مرغ زنده و گوشت مرغ اقدام نماید.  در همین راستا آنان به عنوان تولیدکننده و وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی این بخش تحلیل نرخ های خود را به ستاد تنظیم بازار عرضه داده اند.

در این باره یدالله صادقی ـ ریاست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران ـ به ایسنا اظهار کرد: مرغداران و وزارت جهاد کشاورزی در نظر داشتند که ستاد تنظیم بازار به عنوان متولی نرخ گذاری گوشت مرغ در شرایطی که هزینه های تولید مرغ گوشتی برای مرغداران افزایش پیدا نموده هست، نسبت به تغییر و افزایش بهای تمام شده و نرخ مرغ زنده اقدام نماید که در این راستا هر یک نرخ ایده ای و تحلیل خود از هزینه های تولید مرغ زنده و گوشت مرغ را به ستاد تنظیم بازار اعلام نمودند.

وی اضافه کرد: طی روزهای گذشته این نرخ ها در کمیسیون تنظیم بازار استان تهران مورد ارزیابی جای گرفت که پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی کیلویی ۶۵۰۰ تومان برای هر کیلوگرم مرغ زنده بود. 

 صادقی با بیان این که پیشنهاد مرغداران برای نرخ مرغ زنده زیادتر از وزارت جهاد کشاورزی بود، دنبال کرد: با سازگاری های صورت گرفته قرار شد که ستاد تنظیم بازار به عنوان متولی امر، نرخ ایده ای مرغداران و وزارت جهاد کشاورزی را مورد ارزیابی قرار دهد و نتیجه آن را اعلام نماید.

ریاست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران اظهار کرد: تاریخ جلسه ستاد تنظیم بازار که این پیشنهاد در آن مورد ارزیابی قرار بگیرد، مشخص نبوده و قرار نیست پیشنهادات وزارت جهاد کشاورزی و مرغداران به طور حتمی در ستاد تنظیم بازار تایید و تصویب گردد، چراکه امکان دارد ستاد تنظیم بازار بعد از ارزیابی ها به این نتیجه برسد که نیازی به تغییر نرخ گوشت مرغ یا مرغ زنده نیست.

وی اظهار کرد: در جلسه موخر تیم تنظیم بازار استان تهران همه گفت وگو های وزارت جهاد کشاورزی و مرغداران درخصوص نرخ مرغ زنده شنیده و قرار شد که طی مکاتبه ای از سوی استانداری به ستاد تنظیم بازار ارجاع گردد.  این کار انجام شده و ستاد تنظیم بازار طبق نرخ ایده ای وزارت جهاد کشاورزی ارزیابی های لازم را در این زمینه انجام می دهد که البته تاریخی برای آن مشخص نشده هست.

انتهای پیام