محمود باغجر – استاد دانشگاه شهید بهشتی، در اظهار کرد وگو با ایسنا، با اشاره به نظریه مارپیچ تورمی دستمزد و نرخ اظهار کرد: حقیقت این هست که هر چه دستمزدها زیادتر گردد، نرخ تمام شده فرآورده ها برای تولیدکنندگان هم زیادتر می گردد و همین مسئله سر انجام موجب ایجاد تورم و افزایش نرخ فرآورده ها […]

محمود باغجر – استاد دانشگاه شهید بهشتی، در اظهار کرد وگو با ایسنا، با اشاره به نظریه مارپیچ تورمی دستمزد و نرخ اظهار کرد: حقیقت این هست که هر چه دستمزدها زیادتر گردد، نرخ تمام شده فرآورده ها برای تولیدکنندگان هم زیادتر می گردد و همین مسئله سر انجام موجب ایجاد تورم و افزایش نرخ فرآورده ها هم خواهد گردید.

بخش بزرگی از جمعیت ایران در استخدام شرکت های دولتی یا خصولتی می باشند که دولت باید ماهانه مبلغ بسیار بسیاری را به آنان اختصاص دهد و افزایش حقوق ها هم فشار بسیار بسیاری را به دولت وارد می کند.

او در ادامه با اشاره به کاهش قدرت خرید اقشار حقوق بگیر در ماههای اخیر اظهار کرد: در چنین شرایطی همه توقع دارند که دولت حقوق ها را افزایش دهد و به لحاظ اقتصادی هم این مسئله ضروری هست، اما دولت باید توجه داشته باشد تا به طور کنترل شده وارد این قضیه گردد؛ چون که این مسئله توان دارد موجب فشارهای بودجه ای و کسری بودجه احتمالی دولت گردد.

گفتنی هست، در روزهای گذشته بعضی از اظهارنظرهای مقام های دولتی بیانگر از احتمال افزایش دو مرتبه حقوق ها در ماه های جاری دارد. اقدامی که از یک سو به علت کاهش قدرت خرید اقشار حقوق بگیر ضروری هست و از طرف دیگر به بعضی از نگرانی ها بابت ایجاد چرخه تورمی در اقتصاد دامن می زند. قبل از این نیز بعضی از اقتصاددانان نهادگرا با تاکید بر اینکه دولت نباید برای تامین هزینه های خود نرخ ارز را دست کاری کند، به پیامدهای تورمی این اتفاق برای خود دولت اخطار داده بودند.

انتهای پیام