وی در جواب به اینکه آیا اظهارات رییس جمهور با مردم تاثیری در باز پس گیری سؤال نمایندگان از وی دارد؟ اضافه کرد: به نظر بنده ربطی بین سؤال از رییس جمهور و اظهارات تلویزیونی وی با مردم وجود ندارد و هر کدام مسیر خود را دارد. نماینده مردم تبریز در مجلس متذکر گردید: اینکه […]

وی در جواب به اینکه آیا اظهارات رییس جمهور با مردم تاثیری در باز پس گیری سؤال نمایندگان از وی دارد؟ اضافه کرد: به نظر بنده ربطی بین سؤال از رییس جمهور و اظهارات تلویزیونی وی با مردم وجود ندارد و هر کدام مسیر خود را دارد.

نماینده مردم تبریز در مجلس متذکر گردید: اینکه در ذهن رییس جمهور چه مسائلی وجود داشت که تاکید داشتند در روز سؤال از رییس جمهور در مجلس بی پرده تر با مردم حرف خواهند گفت، بی اطلاعم.

انتهای پیام