سیف الله جلیلی در اظهار کرد وگو با خبرنگار ایسنا با بیان اینکه بین موزه علم، موزه دانشگاهی و موزه های سنتی تفاوت وجود دارد، بر خاصیت تعاملی موزه های علوم و فناوری تصریح کرد و اضافه کرد: منظور از تعاملی بودن این مرکز، بازسازی علم و تجربه بشری و تاریخ علمی کشور و جهان در […]

سیف الله جلیلی در اظهار کرد وگو با خبرنگار ایسنا با بیان اینکه بین موزه علم، موزه دانشگاهی و موزه های سنتی تفاوت وجود دارد، بر خاصیت تعاملی موزه های علوم و فناوری تصریح کرد و اضافه کرد: منظور از تعاملی بودن این مرکز، بازسازی علم و تجربه بشری و تاریخ علمی کشور و جهان در قالب وسایلی هست که بازدیدکنندگان از طریق لمس و کار کردن با آنان، به تجربه دست اولی از مفهوم علمی یا فناوری دست می یابند.

ریاست موزه علوم و فناوری مبنای موزه های علم و فناوری را پژوهشی دانست و اظهار کرد: بعضی وسایل قدیمی به موزه آوررده شده که زیادتر آنان بر مبنای پژوهش بازطراحی، بازسازی و افتتاح می گردد؛ در همین زمینه میتوان به ساخت مواردی از قبیل آسیاب بادی، ساعت آبی، انرژی خورشیدی، انرژی باد و … در موزه اشاره نمود.

جلیلی نقش موزه های علم و فناوری را محافظت میراث علمی هر ملت، محافظت میراث علمی جهان و ترویج علم برشمرد و با بیان اینکه ترویج علم مهمترین نقش این موزه هاست، اضافه کرد: هدف کلیدی ما تسهیل مفاهیم علمی برای همه مردم هست؛ این از آن روست که فرآیندهای علمی طبق معمول از سوی دانشمندان طراحی و اجرا می گردند و مردم عادی با الفبای کار آشنا نیستند؛ در نتیجه باید این فرآیندها را به زبان خیلی آسان گفته بود تا مردم با آنان آشنا گردند.

وی مهمترین اثر ترویج علم را بالا بردن سطح علمی و فرهنگ جامعه دانست و افزود: جامعه باید بتواند از نظر فرهنگی، فناوری های متفاوت را جذب نماید. در جوامع جهان سوم بیشتر فناوری ها وارداتی بوده و فرهنگ سازی برای آنان نقش پررنگی در بالا بردن جامعه دارد.

  رئیس موزه علوم و فناوری افزایش سواد جامعه را مبحث با اهمیت دیگر پس از بالا بردن علمی-فرهنگی اسم برد و تعریف کرد: منظور از سواد در اینجا سواد عادی خواندن و نوشتن نیست، لکن این هست که مردم در حوزه های متفاوت علمی، از اطلاعات کافی بهره مند باشند.

موزه های دانشگاهی؛ علمی یا تعاملی؟

جلیلی پس از آن به تعریف “موزه های دانشگاهی” جلیلی پس از آن به تعریف “موزه های دانشگاهی” پرداخت و اظهار کرد: این موزه ها طبق معمول دستگاه ها یا وسایلی را که از نظر تاریخی با اهمیت باشند، گردآوری کرده و به نمایش می گذارند.

وی با اشاره به اینکه موزه های دانشگاهی به موزه های سنتی نزدیک ترند، ، دنبال کرد: به طور مثال امکان دارد یک دانشگاه صنعتی، ابزار ها و سیر تاریخی یک حوزه خاص به طور مثال برق را به نمایش بگذارد؛ در این صورت یک موزه معمولی محسوب می گردد. اساساً در دانشگاه ها چیزی به اسم موزه علم و فناوری به معنای حقیقی آن نداریم.

 رئیس موزه علوم و فناوری با اعلام اینکه وظیفه دانشگاه طراحی موزه علم نیست، وظیفه ها دانشگاه را مشخص دانست و اظهار کرد: خیلی از موزه های دانشگاهی، “علمی” خیلی از موزه های دانشگاهی، “علمی” می باشند و به موزه های علم نزدیک شده، اما به عنوان موزه تعاملی شناخته نمی گردند.

ضرورت همکاری ساختار و مسئولین کشور در راه اندازی موزه های علم و فناوری

جلیلی دسته سوم را “موزه های سنتی” عنوان نمود و اظهار کرد: در این موزه ها اشیای تاریخی گردآوری شده، به نمایش درمی آید که می توان گفت 

وی با اشاره به اینکه امروزه موزه های سنتی هم به سمت تعاملی بودن پیش می روند، اظهار کرد: کوشش ما این هست که در استان ها و دانشگاه ها و فضاهایی که ابزارها لازم را دارند، پشتیبانی های لازم برای راه اندازی موزه های علم و فناوری را به عمل آوریم.

 رئیس موزه علوم و فناوری ضرورت حضور نیروی متخصص مورد احتیاج در همه زمینه ها برای یک موزه علم را یادآور گردید و اظهار کرد: این طور نیست که یک دانشگاه بتواند موزه علوم ایجاد کند، لکن تمام ساختار و مسئولین یک استان باید در راه اندازی آن همکاری دارا باشند.

 جلیلی با بیان اینکه پیشینه موزه علوم و فناوری در ایران طولانی نیست، در حالی که پیشینه بعضی از آنان در دنیا به بیشتر از یک قرن می رسد، تصریح کرد: قبل از هر چیز، مسئولین کشور باید به اهمیت موزه علوم و فناوری پی ببرند؛ تا وقتی که به لحاظ فرهنگی به جایگاهی نرسیم که مردم فرآیندهای علمی را به عنوان عامل پیشرفت در نظر گیرند، جامعه مدرن و پایداری نخواهیم داشت.

وجود تنگناهای مالی در برپایی جشنواره “علم برای همه”/ در پی حمایت کننده هستیم

وی پس از آن به بعضی فعالیت های این موزه پرداخت و اظهار کرد: در کنار نمایشگاه مرکزی و گالری های مختلفی که در حوزه های گوناگون علمی من جمله فیزیک، مکانیک، ارتباطات، انرژی های نو، فناوری های بومی ایران و … که در موزه راه اندازی شده هست، یکی از فعالیت های کلیدی موزه برپایی هفتگی و همه روزه اتفاقات علمی جذاب، دیدنی و در عین حال به زبان آسان و ملموس هست.

ریاست موزه علوم و فناوری در همین زمینه به کارگاه های برگزار شده در موزه اشاره نمود و اظهار کرد: برای مثال اخیراً کارگاه “آب، باد، خاک، آتش و عنصر پنجم” ریاست موزه علوم و فناوری در همین زمینه به کارگاه های برگزار شده در موزه اشاره نمود و اظهار کرد: برای مثال اخیراً کارگاه “آب، باد، خاک، آتش و عنصر پنجم” برگزار گردید و مردم را با اهتمام بر عنصر خانواده و به طور عملی، با فعالیت های محیط زیستی آشنا کرد.

جلیلی علاوه بر این به جشنواره های علمی اشاره نمود و با اهتمام بر اینکه در دنیا سرمایه گذاری زیادی روی این نوع جشنواره ها می گردد، افزود: جشنواره «علم برای همه» که هر ساله در هفته ترویج علم توسط موزه اجرا می گردد، مربوط به همه اقشار جامعه هست  و هر سال به یک مبحث خاص و با اهمیت جامعه اختصاص دارد.

وی اثرگذاری جشنواره «علم برای همه» را با محوریت موضوعاتی مثل “زلزله” یا “بهداشت مواد غذایی”، 

ریاست موزه علوم و فناوری علاوه بر این به برنامه “سار” یا “سخنگاه تفکرات راهبر” ریاست موزه علوم و فناوری علاوه بر این به برنامه “سار” یا “سخنگاه تفکرات راهبر” اشاره نمود و توضیح داد: این برنامه طبق معمول به طور فصلی اجرا می گردد و در آن ۷ الی ۸ نفر از متخصص ها حوزه های گوناگون که طبق معمول از میان جوانان فعال و پرشور کشور می باشند، به عرضه تجربه خود پرداخته و آن را با مخاطب های خود به اشتراک می گذارند.

جلیلی علاوه بر این برپایی نمایشگاه های سیار از سوی این موزه را یادآور گردید و با بیان اینکه اهتمام داریم هر ساله ۵ نمایشگاه سیار در جای جای کشور برگزار کنیم، استقبال از این نمایشگاه ها را خوب شرح کرد.

کمک میراث فرهنگی به موزه های علمی در گرو تغییر دید این سازمان/در اختیار قرار گرفتن اشیای میراث به شرط محافظت اصالت

وی ذیل بحث کمک میراث فرهنگی به موزه های دانشگاهی و موزه های علوم، میراث فرهنگی را زیر نظر نهاد ریاست جمهوری و دارای معاونت مستقل معرفی کرد و اظهار کرد: این سازمان توان دارد از جنبه های متفاوت کمک کننده باشد؛ به طور مثال اینکه وسایلی را که به گونه ای با فرآیندهای متفاوت علمی مربوط هست، در اختیار موزه علوم قرار دهد.

ریاست موزه علوم و فناوری اضافه کرد: شرط این مبحث آن هست که اصالت این اشیاء محافظت گردد یا اگر ساختنی می باشند، موزه علوم توان دارد نسبت به ساخت آنان اقدام نماید.

جلیلی با بیان اینکه زیادی از ساختمان هایی که در اختیار میراث فرهنگی هست، توان دارد به عنوان جایگاه ها علم مورد استفاده قرار گیرد، اظهار کرد: ساختمان این جایگاه ها توان دارد مربوط به میراث فرهنگی باشد، اما سازمان هایی مثل موزه علوم و فناوری توان دارند به عرضه فرآیندهای علمی در آنان مشغول گردند.

وی علاوه بر این ضرورت تغییر دید سازمان میراث فرهنگی به موزه های سنتی و موزه های علوم را متذکر گردید و اظهار کرد: منظور از این تغییر، تغییر در روش عرضه و استفاده از دانشگاه ها یا موزه علوم در این مسیر است. 

 استقبال پرشور دانش آموزی از موزه/دانشگاه ها همکار پژوهشی ما می باشند

ریاست موزه علوم و فناوری از همکاری تاثیرگذار آموزش و پرورش با موزه علوم و فناوری اطلاع داد و با بیان اینکه زیادتر بازدیدکنندگان ما محصلین می باشند، اضافه کرد: همکاری ما با دانشگاه ها زیادتر از جنس همکاری نمایشگاهی هست؛ علاوه بر این علاوه بر این دانشگاه ها در حقیقت همکار پژوهشی ما می باشند و زیادی از طرح های پژوهشی خود را به دانشگاه واگذار می کنیم.

جلیلی در همین زمینه به واگذاری مرحله تجربی و ساخت قطعات و وسایل موجود در گالری های علمی این موزه به دانشگاه ها اشاره و افزود: در موزه های علوم و فناوری بین علوم متفاوت، تمایزی قائل نیستیم و با اینکه از نظر اصولی تمام رشته ها باید در یک موزه علوم و فناوری وجود دارا باشند، اما این را نیز باید در نظر داشت که ایجاد موزه علوم امری هزینه بر و نیازمند فضا و ابزارها کافی هست.

وی تصریح کرد: اگر موزه علوم و فناوری، ساختمان و فضای مناسب داشته باشد، توان دارد در همه زمینه ها و رشته ها فعالیت نماید. در حال حاضر بنیادی ترین احتیاج ما، احتیاج به ساختمان هست که با وجود فعالیت بیشتر از ۶ ساله موزه، تاحالا هیچ ساختمان دیگری به آن تخصیص داده نشده هست.

ریاست موزه علوم و فناوری ایران علاوه بر این بر درآمدزایی موزه تصریح کرد و اظهار کرد: در صورت تحقق یافتن این مبحث، موزه توان دارد شمار زیادی از اشخاص تحصیل کرده در تمام زمینه ها را جذب کرده و به نهادی اشتغال زا و درآمدزا تبدیل گردد.

جلیلی با بیان اینکه ساخت موزه علم در کشور کار یک سازمان یا وزارت خانه نیست، بر انتظار کلیدی این مرکز از دولت تصریح کرد و اظهار کرد: تا به اینجای کار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از ما پشتیبانی مخصوصی کرده، اما باید این مبحث را پذیرفت که تأمین فضا و بودجه کافی برای طراحی و ساخت بنای یک موزه علوم برای کشور، ساختن اشیا، گالری ها و راه اندازی یک موزه علوم و فناوری نرمال از عهده یک وزارت خانه برنمی آید؛ انتظار ما از دولت این هست که مساله ساختمان و فضای فیزیکی موزه علوم و فناوری را هر چه فوری تر حل نماید.

انتهای پیام