برترین ها: چالش ۱۰ سال چند وقتی هست که در فضای سایبری با استقبال وسیع اعضاء و چهره ها مواجهه شده هست که به از عکس افراد گرفته تا مسئله های اقتصادی نیز موضوع این چالش شده اند. در این قسمت برترین ها پلاس به این موضوع پرداخته شده هست.

برترین ها: چالش ۱۰ سال چند وقتی هست که در فضای سایبری با استقبال وسیع اعضاء و چهره ها مواجهه شده هست که به از عکس افراد گرفته تا مسئله های اقتصادی نیز موضوع این چالش شده اند.

در این قسمت برترین ها پلاس به این موضوع پرداخته شده هست.

آقای روحانی! مردم را فراموش کردی؟