برترین ها: حسام الدین آشنا، مشاور رئیس جمهور در توییتر خود نوشت: عملیات روانی بی بی سی فارسی علیه انسجام ملی را باور نکنید. در لایحه جامع انتخابات مطابق قانون اساسی هر داوطلب باید متعهد به دین یا مذهب خود باشد. دواطلبی و انتخاب شدن هموطنان غیرمسلمان در انتخابت شورا‌ها وملس هم به هیچ رو […]

برترین ها: حسام الدین آشنا، مشاور رئیس جمهور در توییتر خود نوشت: عملیات روانی بی بی سی فارسی علیه انسجام ملی را باور نکنید. در لایحه جامع انتخابات مطابق قانون اساسی هر داوطلب باید متعهد به دین یا مذهب خود باشد.

دواطلبی و انتخاب شدن هموطنان غیرمسلمان در انتخابت شورا‌ها وملس هم به هیچ رو منع نشده است.

آشنا: عملیات روانی بی بی سی را باور نکنید